Resumé zo zasadnutí Náčelníctva Slovenského skautingu

  Skauting
1097
dav

Najvyšším orgánom Slovenského skautingu je snem, ktorý sa schádza každé tri roky. V období medzi snemami riadi organizáciu zvolené Náčelníctvo Slovenského skautingu (7 členov), ktoré sa v pravidelných intervaloch stretáva. Resumé z posledných troch stretnutí v krátkosti zhrnul Náčelník Slovenského skautingu – Peter Linek.

15. zasadnutie Náčelníctva Slovenského skautingu (ďalej N-SLSK) sa uskutočnilo počas Radcovského fóra na Podlesku. Okrem zapojenia sa do aktivít prebiehajúcej akcie sme mali aj množstvo bodov na prejednávanie. Napríklad: nastavenie pravidiel fungovania N-SLSK a tajomníčky N-SLSK, účasť SLSK vo výbore pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie pri ministerstve vnútra. informačne o konferencii WOSM a WAGGGS či kontrola uznesení. Medzi dôležitými bodmi bol aj bod KDSaS – účasť N-SLSK na sneme KDSaS, finančná podpora KDSaS a Strategický plán 2017 – 2023 – komunikácia s novou koordinátorkou, nastavenie pravidiel a doplnenie akčného plánu.

16. zasadnutia N-SLSK bolo zrealiované formou videohovoru a venovali sme sa prevažne výstupom z WOSM kurzu, ktorý sme absolvovali začiatkom októbra a výsledkom mimoriadneho zhromaždenia KDSaS a ich ďalším postupom.

17. zasadnutie N-SLSK prebehlo 15. – 17. novembera 2019. Hosťovala nás Západoslovenská skautská oblasť v ich klubovni. Tu sme riešili hlavne návrh rozpočtu na rok 2020. Ostatné témy boli napríklad: Alkohol na akciách SLSK, následný súhrn z priebehu diskusie na Sympóziu a ďalšie kroky, 2. kapitola Organizačného poriadku – podnety od oblastí a ich zapracovanie do OP, Totem s.r.o. – doriešenie stavu, voľbu nového zástupcu Náčelníka SLSK a iné. Všetky informácie ako aj body zasadnutí si môžete pozrieť pozrieť v dokumentoch na stránke www.skauting.sk.

Šéfredaktor časopisu Médium a koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku
ZDIEĽAŤ