Hodnotenie kvality oddielov a zborov – čo sme sa dozvedeli?

  Rozvoj, Skauting
1213
Foto: Samuel Šnek

Už niekoľko rokov beží implementácia hodnotenia kvality oddielových, ale aj zborových jednotiek. Tím hodnotenia kvality aktívne spracúva dáta, rieši telefonáty a snaží sa byť nápomocný tam, kde je potrebné. 

Jednou z povinností vodcov/kýň je vyplnenie a odoslanie HK za oddielovú/zborovú jednotku. Každý oddiel a zbor je prechádzaný individuálne, a tak či ide o vĺčatá, skautov, rangerov, roverov, rodiny alebo dospelých v skautingu, snažíme sa do všetkého nahliadať individuálne, s prihliadnutím na výchovný systém SLSK, Organizačný poriadok, Stanovy, ale aj jedinečnosť oddielu či zboru. Komunikácia je pre nás dôležitá, a preto sa nám kedykoľvek neváhajte ozvať. Veríme, že keď je všetko včasne odkomunikované, tak vždy nájdeme spoločné riešenie. Hodnotenie kvality oddielov a zborov je úspešne za nami a spätná väzba oddielovým, ale aj zborovým vodcom/kyniam už pristála v e-mailových schránkach (v prípade, že ti nedorazila, skontroluj spam alebo sa neváhaj na nás obrátiť).

Práve vďaka kvalitným a aktívnym oddielom a zborom sa môže naša organizácia posúvať stále vpred. Hodnotenie kvality sa snaží zhodnotiť činnosť a motivovať oddiely a zbory, zároveň však získava aj dôležité dáta pre organizáciu. Zozbierané dáta nám umožňujú zistiť, na čo sa v ďalšej činnosti zamerať a na čo viac upriamiť pozornosť. Je to skvelý priamy vstup pre fungovanie jednotlivých rád. 

HK zbory – v číslach za rok 2022

celkový počet zborov 84
počet odoslaných a schválených HK  75

HK oddiely – porovnanie v číslach

HK20 HK21 HK22
celkový počet oddielov 292 308 303
počet vyplnených HK 229 251 227
počet kvalitných oddielov 95 74 83
počet top kvalitných oddielov 23 31 34

 

5 TOP kvalitných oddielov za rok 2022 – už poznáme, ktoré to sú!

  1. 3. oddiel skautov Delfíny – 68. zbor Biele vrany Košice
  2. 1. oddiel skautiek Poniklec – 14. zbor Prievidza
  3. 9. oddiel skautiek Bystré Vydry – 68. zbor Biele vrany Košice
  4. 1. oddiel Hok-A-Taka Topoľčianky – 41. zbor T.G. Masaryka Topoľčianky
  5. 25. oddiel skautov – 113. zbor Modré Hory Bratislava – Petržalka

V čom nachádzajú kľúč k dobrému fungovaniu oddielové vodkyne prvých TOP kvalitných oddielov?

Kľúčom je dobrá a vzdelaná oddielová rada, fungujúce družiny a spoľahlivé radkyne. Každý vie, na koho sa môže obrátiť a u koho nájde pomoc (členky u radkýň, radkyne vo vedení), takže v problémoch nikto nezostáva osamotený. To vytvára atmosféru vzájomnej opory a dôvery. K tej prispieva určite aj tábor, ktorý je v našom prípade oddielový, a teda v komornom až rodinnom duchu, kde sme všetky „svoje“.

Program je postavený na skautskej idei a napredovaní, odborky sa plnia vo veľkom, lebo dievčatá sa navzájom inšpirujú.

Určite však základ dobrého oddielu tvoria šikovné radkyne, ich zápal a osobný príklad. Keď máte tie, ostatné ide samo. A my máme :-).” –  Jana Vinterová (Juháska), 9. oddiel skautiek Bystré Vydry, 68. zbor Biele Vrany Košice

Foto: 9. oddiel skautiek Bystré Vydry – 68. zbor – Simona Fabianová

“Kľúčom k dobrému fungovaniu nášho oddielu je kombinácia niekoľkých faktorov, ktoré spolu úzko súvisia. Silný tímový duch a vzájomná dôvera vytvárajú pevný základ. Snažíme sa budovať pozitívne vzťahy, podporujeme spoluprácu a otvorenú komunikáciu. Ďalším dôležitým aspektom je jasná vízia a ciele oddielu, ktoré nám pomáhajú udržiavať smer a motivovať členov. Netreba zabúdať aj na pravidelné hodnotenie dosiahnutých výsledkov. V neposlednom rade je dôležité aj vytváranie príležitostí pre osobný rozvoj členov oddielu. Snažíme sa podporovať ich záujmy a talenty, či posielať ich na vzdelávacie kurzy. Týmto spôsobom rastie nielen oddiel ako celok, ale aj jednotlivci v ňom. Všetky tieto faktory spolu vytvárajú pevný základ pre dobré fungovanie nášho oddielu. Je to neustála snaha o vzájomnú podporu, dôveru, jasný smer, otvorenú komunikáciu a osobný rozvoj, čo nám pomáha dosahovať kvalitný oddiel.” – Lenka Šubová (Spachtoš), 1. oddiel Hok-A-Taka Topoľčianky, 41. zbor T.G. Masaryka Topoľčianky

Foto: 1. oddiel Hok-A-Taka Topoľčianky – 41. zbor

“Veľký pokrok som zaznamenala, keď sme začali o veciach v oddiele viac a otvorenejšie komunikovať či na úrovni vodcovského tímu, oddielovej rady, ale aj smerom k členom. Ďalším krokom, ktorý pomáha a motivuje, je komunikácia a osobný prístup k členom oddielu zo strany vodcu. Mne to pomáha zisťovať potreby mojich členov a zároveň nadviazať veľmi blízke vzťahy s každým v oddiele, čo prispieva ku kvalite programu, akcií atď. Takže za kľúčovú by som označila komunikáciu, spätné väzby a otvorený prístup. Naším silným bodom, ktorý zmenil veľa, bolo vytvorenie vodcovského tímu, kde sa nachádza vodca a traja zástupcovia. Týmto spôsobom vieme lepšie delegovať aktivity, úlohy, a tým pádom kvalitnejšie robiť veci. My, ako vodcovský tím, sme si vďaka mojej iniciatíve začali na začiatku roka stavať spoločný cieľ a podrobne rozpracujeme spôsob, ako ho dosiahnuť. Vďaka dobrej komunikácii v tíme, našej cieľavedomosti a dôslednosti sme schopní ich splniť. Nejde ale len o moju iniciatívu, ale aj o iniciatívu ostatných členov. Bez nich by to nefungovalo. Ich snaha o vylepšenie oddielu nás posúva každý deň ďalej. Považujeme za dôležité vzdelávanie našich členov na radcovskej, líderskej a vodcovskej úrovni, ktoré sa dlhodobo v našom oddiele a zbore zanedbávalo. Nastavili sme systém nasledovníctva v družinách aj oddiele, ktorý sme našli ako jeden z najlepších spôsobov, ako zachovať kvalitu oddielu na dlhšiu dobu.” – Paulína Grolmusová (Fiškuska), 1. oddiel Poniklec, 14. zbor Prievidza 

Foto: 1. oddiel skautiek Poniklec – 14. zbor – archív 14. zboru

“Naším kľúčom je, že všetci robíme to, čo nás baví. Ja vediem oddiel tak, aby ma to bavilo. Pre skautov vymýšľam také akcie, aby som z nich mala radosť aj ja, aj skauti. Celoročný program si tvoríme vlastne spoločne. Na začiatku roka si vždy povieme, v akej oblasti by sa skauti chceli zlepšiť, čo z programovej ponuky by sme si chceli splniť a kam by sme sa chceli ísť spoločne pozrieť. Tým pádom robíme celoročne to, čo naozaj robiť chceme, nikto z nás neberie skauting ako povinnosť, ale ani ako samozrejmosť. Tešíme sa na každú spoločnú oddielovku, každý výlet alebo trojdňovku. Aby som však nezavádzala, nie je to vždy jednoduché a usmievavé. Občas ma vedenie oddielu stojí veľa síl, vtedy sa však musím zamyslieť, prečo to robím. Znie to ako klišé, ale robiť niečo dobrovoľne vo svojom voľnom čase, nie je ľahké a vyžaduje si silnú motiváciu. Motiváciu, alebo niečo, čo nás tlačí vpred, si však každý musíme nájsť vlastnú. Takže naším kľúčom je vlastne správna motivácia.” – Adela Klimentová, 25. oddiel skautov, 113. zbor Modré Hory Bratislava

Foto: 25.oddiel skautov – 113. zbor Modré Hory – Tomáš Tkáčik
predsedníčka Rady pre rozvoj
ZDIEĽAŤ