Staň sa členom / členkou Revíznej rady

Ústredie
834
Foto: Marián Suvák

V našej neziskovej organizácii Slovenský skauting sme hrdí na naše poslanie a záväzky, ktoré máme voči našim členom. Sme presvedčení, že naša organizácia má silnú budúcnosť, a preto hľadáme členov Revíznej rady, ktorí nám pomôžu udržať náš záväzok voči transparentnosti a zodpovednosti. Ako členovia Revíznej rady budete mať kľúčovú úlohu pri preskúmavaní našich finančných aktivít a pomôžete nám udržať si vysokú úroveň integrity.

Na základe skutočnosti, že nemáme ani jedného člena Revíznej komisie, hľadáme nových zanietených členov, ktorí sa zaviažu k pomoci organizácii.

Čo vás čaká?

Podľa stanov Slovenského skautingu, je úloha Revíznej rady definovaná nasledovne:

Revízna rada je nezávislý a nestranný orgán, ktorý kontroluje hospodárenie celej organizácie SLSK, resp. jej organizačných jednotiek, a kontroluje a vyhodnocuje splnenie úloh a cieľov vytýčených republikovými orgánmi SLSK. Náčelníctvo SLSK má právo Revíznu radu požiadať o kontrolu hospodárenia ľubovoľnej organizačnej jednotky SLSK. Revízna rada uskutočňuje kontrolu poradnou, nie represívnou formou.

Revíznu radu tvoria predseda a dvaja členovia, volení Skautským snemom. Predseda ani členovia Revíznej rady nesmú zastávať inú funkciu v riadení organizácie, okrem oddielovej, zborovej a oblastnej úrovne, a vzťahuje sa na nich aj ustanovenie bodu 38 písm., ktorého celé znenie si môžete prečítať tu.

Ako podať návrh?

Momentálne hľadáme všetkých členov Revíznej rady, ktorých do funkcie zvolí Malý snem. Návrh na nových členov Revíznej rady môže podať ktorýkoľvek registrovaný člen SLSK, ak už dosiahol vek 18 rokov. Návrhy na predsedu a dvoch členov môžete zasielať riaditeľke Ústredia SLSK na email maria.budzakova@skauting.sk. Možnosť podania končí dve hodiny pred vyhláseným časom voľby členov Revíznej rady na Malom sneme, ktorý sa bude konať 10. – 12. marca 2023.