Registrácia na rok 2023

  Ústredie
1104

Blíži sa začiatok ďalšieho kalendárneho roka a s ním prichádza aj povinnosť v podobe registrácie. Prinášame vám stručný návod k priebehu registrácie do Slovenského skautingu pre rok 2023.

Pre správnu registráciu do Slovenského skautingu musia byť vykonané nasledujúce kroky:

Jednotlivec

  • Odovzdanie prihlášky vypísanej zákonným zástupcom (ak bola odovzdaná minulý rok, nie je potrebné vypisovať nanovo).
  • Zaplatenie registračného poplatku stanoveného na daný kalendárny rok – pre rok 2023 je to suma 18 €.
  • Je možné využiť zvýhodnený rodinný členský poplatok. Rodiny s 3 a viac registrovanými členmi, pričom aspoň jeden z registrovaných členov nedovŕšil 18 rokov, majú zvýhodnenú výšku poplatku Slovenskému skautingu, a to nasledovne: prvý člen – normálny poplatok, druhý člen – normálny poplatok, tretí a každý ďalší člen (ak sú to deti) – 1 €. Zľava sa vzťahuje iba na členov, ktorí nedovŕšili 18 rokov. (Napr. rodina s 1 dieťaťom do 18 rokov = 18+18+1 = 37 €, rodina so 4 deťmi = 18+18+1+1+1+1 = 40 €, rodina so 4 členmi, ale len jedno je dieťa = 18+18+18+1 = 55 €, len 3 deti bez registrovania rodičov = 18+18+1 = 37 €).
  • Pre znevýhodnených členov ostáva registračný poplatok naďalej nezmenený: 1 €. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, mladých ľudí v ústavnej starostlivosti alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii. K registrácii je potrebné priložiť potvrdenie od Sociálnej poisťovne, Úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad (napr. čestné prehlásenie).

Organizačná jednotka Slovenského skautingu registrujúca členov

  • Na základe zozbieraných prihlášok vytvoria oddieloví vodcovia profily (osoby) jednotlivých členov. Po vytvorení profilov pre všetkých členov vykonajú elektronickú registráciu oddielu (netlačia si ju) a odošlú ju v systéme na schválenie.
  • Po registrovaní všetkých oddielov vytvoria zboroví vodcovia registračný hárok zboru, ktorý si vytlačia a nechajú popodpisovať od všetkých oddielových vodcov, podpíšu ho aj oni sami. Podpísaný hárok vložia do obálky a pošlú ho na Ústredie Slovenského skautingu.
  • Podľa pokynov v Tee-Pee odošlú platbu za registráciu.

Registráciu je potrebné odoslať a zaplatiť do 31.1. 2023.

ZDIEĽAŤ