Minúta po minúte: Sledujte s nami priebeh XIX. Snemu Slovenského skautingu

  Snem
5425

Aktualizované 24.10.2023 o 18:10. Tento víkend sa koná v Ružomberku už XIX. Snem Slovenského skautingu. Stoosemdesiat delegátov z celého Slovenska sa stretne, aby počas troch dní určili smerovanie organizácie na ďalšie roky.

Na tomto mieste vás budeme priebežne počas skautského snemu informovať o aktuálnom dianí a atmosfére, ktorá panuje nielen v rokovacej sále, ale aj mimo nej. Obnoviť

Text: Mária Dirgová, Marián Suvák; Foto: Marián Suvák


Nedeľa 12:30 – Skautskou hymnou sa končí XIX. Snem Slovenského skautingu, ktorý sa konal v Ružomberku.

Ďakujeme, že ste boli s nami.


Nedeľa 12:25 – XIX. Snem Slovenského skautingu zvolil nového Náčelníka Slovenského skautingu a šiestich členov Náčelníctva, ktorými sú (zľava) Vladislav Kakody, Martin Macharik, Lucia Jakubíková, Marián Lezo (Náčelník), Matej Móder, Barbora Mullerová, Samuel Gibala.


Nedeľa 12:20 – Slova sa ujal brat Marián Lezo, ktorý neopomenul Transformáciu a jej výhody. Poďakoval za zvolenie a spoločne sme si zaspievali skautskú hymnu.


Nedeľa 12:15 – Brat Ján Mitrík, odchádzajúci Náčelník pogratuloval novozvolenému Náčelníctvu, poďakoval za čas, ktorý ako hlava našej organizácie strávil a odovzdal slovo novému Náčelníkovi bratovi Mariánovi Lezovi.


Nedeľa 12:14 Novým Náčelníkom Slovenského skautingu je brat Marián Lezo – Mafián zo 61. zboru Modrý oblak Pezinok. Srdečne gratulujeme.


Nedeľa 12:12 – Meno nového Náčelníka je ešte chvíľu tajné. Favoriti sú len dvaja.


Nedeľa 12:10 – Novými zvolenými členmi Náčelníctva sú Matej Móder, Samuel Gibala, Vladislav Kakody, Martin Macharik, Barbora Mullerová a Lucia Jakubíková.


Nedeľa 12:05 – Volebná komisia ohlásila mená nových členov Revíznej rady a taktiež člena Zmierovacej komisie.


Nedeľa 11:50 – Odovzdávanie skautských vyznamenaní máme za sebou a po krátkej technickej prestávke prejdeme k vyhláseniu výsledkov volieb a konečne sa dozvieme zloženie nového Náčelníctva Slovenského skautingu.


Nedeľa 11:45 – Resumé vyznamenaných skautov a skautiek na XIX. Sneme Slovenského skautingu v Ružomberku je nasledovné:

Vyznamenanie Medaila Syrinx, ktoré sa udeľuje členom Slovenského skautingu ako poďakovanie za dlhoročnú pomoc a rozvoj skautingu pre dospelých na Slovensku. Udeľuje sa v troch stupňoch:

  1. stupeň: Jaroslav Janečka, Anna Oravcová
  2. stupeň: Silvia Cochová, Martin Kovalík
  3. stupeň: Jozef Gábik

Vyznamenanie Medaila Služba skautingu sa udeľuje ako poďakovanie za dlhoročnú obetavú prácu pre skautské hnutie, a preto by sa nemalo brať na ľahkú váhu. Udeľuje sa v troch stupňoch a jeho novými nositeľmi sú:

  1. stupeň: Jakub Bežilla, Vladislav Kakody, Eva, Krabáčová, Marián Lezo, Juraj Lizák, Ján Mitrík, Lýdia Murárová, Peter Náther, Terézia Patková, Terézia Petríčková, Miloš Pikala, Marián Suvák, Eva Trstenská
  2. stupeň: Mária Budzáková, Marek Csóka, Miroslav Hrivňák, Martin Janíček, Katarína Korytková, Pavol Náther, Jana Virgovičová, Marián Zahradník
  3. stupeň: Michaela Abrahamovská, Adriána Čikotová, Dárius Heban, Branislav Kebísek, Kristián Košťál, Pavol Marcinčin, Varvora Müllerová, Filip Suchý, Ivan Štefánek

Vyznamenanie Skautský čin sa udeľuje dospelým i nedospelým členom SLSK za preukázanú statočnosť pri záchrane ľudského života, zdravia alebo mimoriadne a príkladné pôsobenie pri záchrane prírody či hmotných statkov. Na Skautskom sneme sa udelilo Dávidovi Frntolovi a Lukášovi Hospodárovi.

Vyznamenanie Medaila Skautská vďačnosť sa udeľuje ako hlboký prejav vďačnosti za pomoc skautskému hnutiu. Môže byť udelené aj nečlenom Slovenského skautingu, životným partnerom a rodičom skautských činovníkov, či členom zahraničných aj slovenských skautských organizácií mimo organizáciu. Udelená bola Márii Mitríkovej.

Dohromady bolo udelených aj 57 nových vyznamenaní Skautská služba za pomoc a obetavé nasadenie pri aktuálne prebiehajúcej vojne na Ukrajine.


Nedeľa 11:30 – Desiatky ocenených si prevzali svoje vyznamenania a jedno z najvyšších (Medaila Služba skautingu I. stupňa) si prevzal odchádzajúci Náčelník Ján Mitrík (na fotke).


Nedeľa 11:15 – Začína sa odovzdávanie skautských ocenení a vyznamenaní a najvyššieho programového ocenenia Orlí skaut. Ešte predtým sme poďakovali hlavným organizátorom snemu, menovite sú to Denisa Bradiaková, Martin Podskuba a Juraj Baláž spolu s viac ako pätnástimi dobrovoľníkmi.

Na fotografiách odovzdávanie ocenení Orlí skaut.


Nedeľa 11:10 – Posledným návrhom na uznesenie bolo zaviazanie Duchovnej rady na vytvorenie priestoru na zdieľanie pohľadov a otvorenie dialógu na tému duchovna so zapojením reprezentatívnej vzorky členov. Pripomienky v diskusii smerovali aj k otázke, čo sa predstavuje pod reprezentatívnou vzorkou. Nositeľ Radu strieborného vlka, Pavel Škvarenina, navrhuje uznesenie neprijať a túto tému opäť neotvárať. Monika Lezová Za Bratislavskú radu, ktorá uznesenie predkladá, navrhuje otvoriť dialóg na tému duchovna v skautingu. K téme sa vyjadril aj Martin Raškovský, aktuálny predseda Duchovnej rady, ktorý poukazuje, že ponuka na dialóg tu už bola, avšak ako sám hovorí, záujem o ňu nebol. Zapojilo sa viacero diskutujúcich. Je to pochopiteľné, táto téma je dlhodobo diskutovanou na národných fórach. Návrh na uznesenie číslo sedem bol prijatý.


Nedeľa 10:51 – XIX. snem Slovenského skautingu navrhoval Náčelníctvu Slovenského skautingu, aby do 22.10.2024 zabezpečilo odbornú právnu revíziu OP a stanov Slovenského skautingu a zároveň zabezpečilo funkčný chod Komisie pre Stanovy a Organizačný poriadok organizácie. Uznesenie číslo šesť z dielne Západoslovenskej skautskej oblasti prijaté nebolo.


Nedeľa 10:45 – XIX. snem Slovenského skautingu práve prijatím uznesenia číslo päť zaviazal Náčelníctvo Slovenského skautingu prípravou usmernenia pre podávanie návrhov na zmenu Stanov Slovenského skautingu.


Nedeľa 10:40 – Volebná komisia má zrátané všetky platné hlasy. V aule však stále prebieha rokovanie o schválení uznesení, ktoré boli predložené delegátmi počas snemu. Výsledky volieb tak zatiaľ ešte nepoznáme.


Nedeľa 10:25 –  Volebná komisia sa blíži do finále a ohlásila, že dve tretiny hlasov sú už zrátané. Účastníci snemu v napätí čakajú na výsledky. A čo vy? Zatiaľ si môžete skrátiť čas na našich sociálnych sieťach, pozrite si Instagram Slovenského skautingu.


Nedeľa 10:10 – Kým sa volebná komisia zaoberá dôsledným sčítaním hlasov, v aule prebieha rokovanie o schvaľovaní predložených návrhov na uznesenia.


Nedeľa 10:00 – Toto je Náčelníctvo Slovenského skautingu, ktoré viedlo našu organizáciu posledné tri roky. Ďakujeme vám, za vašu prácu a energiu, ktorú ste skautingu venovali.


Nedeľa 9:50 – Práve prebieha sčítavanie hlasov volebnou komisiou, ktorá dohliada na regulérne sčítanie hlasov delegátov XIX. Snem Slovenského skautingu.


Nedeľa 9:30 – Ostáva posledných päť minút do ukončenia hlasovania. Celý priebeh volieb má na starosti volebná komisia, ktorá bola schválená delegátmi snemu.


Nedeľa 9:18 – Urna s odovzdanými lístkami sa začína plniť.


Nedeľa 9:10 – Hlasovacie lístky sú rozdané a prebieha hlasovanie.


Nedeľa 9:00 – Návrhy kandidátov do Náčelníctva sú uzavreté od 7:00. Máme 9 kandidátov a volených bude 6 plus. Za Náčelníka máme dvoch kandidátov. Práve prebieha predstavenie systému volieb.

Máme dvoch kandidátov na pozíciu Náčelníka Slovenského skautingu. Uchádzajú sa o ňu Ladislav Jediný zo 42. zboru Rovinka – Dunajská Lužná a Marián Lezo zo 61. zboru Pezinok. Na pozíciu členov Náčelníctva Slovenského skautingu sa hlásia Samuel Gibala zo 64. zboru Levoča, František Horínek z 11. zboru Bratislava, Lucia Jakubíková zo 47. zboru Bratislava – Petržalka, Ladislav Jediný zo 42. zbor Rovinka – Dunajská Lužná, Vladislav Kakody zo 117. zbor Nemšová, Martin Macharik z 54. zboru Banská Štiavnica, Matej Móder z 2. zboru Trnava, Barbora Mullerová z 25. zboru Žilina a Lucia Parcová Šalková z 10. zboru Trstená.


Nedeľa 8:45 – Dobré ráno. Dnešný program začíname o 9:00. Priestory univerzity sa pomaly zapĺňajú, naši skauti a skautky sa radia, diskutujú a popri tom pijú kávu či raňajkujú. V zákulisí sa tlačia hlasovacie lístky a naši dobrovoľníci pripravujú všetko k hladkému priebehu volieb do Náčelníctva.


Sobota 22:30 – Druhý snemový deň je za nami. Dokopy sme dnes hlasovali štyridsať jeden krát a z toho 28 krát boli návrhy schválené. Pozrite si krátky časozber s dlhého rokovania a hlasovania, ktoré nás sprevádzalo naprieč celou sobotou.


Sobota 22:20 – Naďalej pokračujeme v diskusii, prišli na rad otázky od delegátov priamo na daných kandidátov.


Sobota 22:15 – Martin Raškovský je posledným diskutujúcim. Brat Veľký medveď kandiduje za člena Zmierovacej rady a v rozhovore spomína, že by chcel vďaka svojim skúsenostiam z predošlých skautských funkcií zúročiť to, čo sa naučil na národnej úrovni.


Sobota 22:00 – Naďalej pokračujeme predstavovaním kandidátov do vedúcich pozícii našej organizácie. Ďalšími sú Lucia Parcová Šálková, ktorá chce pokryť oblasť dospelých a rastu a jej spoludiskutujúcim je Vladislav Kakody, ktorý sa zaujíma o výchovu a vzdelávanie a tiež oblasť dospelých a rastu. Obaja už majú predošlé skúsenosti z funkcií v našom Náčelníctve.


Sobota 21:45 – Martin Macharik (na fotografii hore) a František Horínek (na fotografii dole) sú ďalší kandidáti, ktorí sa rozhodli podať rýchlu kandidátku. Práve odpovedajú na otázky ohľadom ich skúseností a vízií o smerovaní organizácie. Brat Macharik chce svojimi životnými skúsenosťami prispieť do rozvoja financií a fundraisungu. Brat Horínek je zdatný v sfére informačných technológií a práve tam by vedel našu organizáciu posunúť.


Sobota 21:30 – Predstavovanie kandidátov ide ďalej. Práve sú v otázkovom kole brat Marián Lezo (na fotografii hore) a Ladislav Jediný (na fotografii dole). Obaja kandidujú za Náčelníka Slovenského skautingu a podali rýchlu kandidátku. Rýchla kandidátka je podanie kandidatúry na volenú funkciu do Náčelníctva Slovenského skautingu, po uplynutí termínu pre podanie riadnej kandidátky (2 mesiace pred konaním Skautského snemu).


Sobota 21:20 – Ďalší dvaja kandidáti, kandidujúci do Náčelníctva sú Barbora Müllerová a Matej Móder (na fotografii). Barbora ako súčasná (ešte pár hodín) členka Náčelníctva kandiduje do funkcie s oblasťou zamerania na hierarchiu, procesy a dokumenty a Matej sa zaujíma o oblasť výchovy a vzdelávania.


Sobota 21:10 – Prvými dvoma predstavenými kandidátmi do Náčelníctva sú Lucia Jakubíková a Samuel Gibala (na fotografii). Obaja kandidujú, podľa schválenej Transformácie Náčelníctva, do funkcie Komunikácia a partnerstvá. Moderátorka tejto diskusie ich delegátom predstavila pomocou najrôznejších otázok. V závere vyzvala kandidátov na pár viet v cudzom jazyku, čo pozdvihlo náladu účastníkom v aule.


Sobota 20:55 – Začína predstavenie a diskusia s kandidátmi a kandidátkami na volené funkcie do Náčelníctva Slovenského skautingu. Moderovaný blok vedie riaditeľka Ústredia, Mária Budzáková, v skautských kruhoch známa ako Reti.


Sobota 20:45 – V priestoroch auly Jána Pavla II. Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a v priľahlých priestoroch sú prvky novej vizuálnej identity. Plagáty, pozvánky, rollupy, fotostena či nové brandové oblečenie v Scoutshope sú hmotnou ukážkou aplikácie nového sviežeho a farebného brandu organizácie, ktorý je tu s nami už 163 dní. Hlavnou koordinátorkou tohto projektu je naša sestra Katarína Korytková (na fotografii). Počas 400 dní práce sa poverená agentúra Kreativ Gang pasovala s návrhmi a ďalšími zmenami na úpravu. Spoločne s naším interným tímom z Ústredia vytvorili nový vizuálny jazyk Slovenského skautingu.


Sobota 20:35 – Stratégia 2030 bola schválená optickou väčšinou a je prijatá. Pripravujeme sa na ďalší blok programu, ktorý vám priblížime už čoskoro!


Sobota 20:15 – Predstavenia nového strategického plánu sa ujal brat Green – Miroslav Hrivňák. Po prejdení všetkých cieľov Stratégie 2030, sa bude hlasovať o jej schválení.


Sobota 19:55 – Vraciame sa do reality Skautského snemu. Rokovanie a hlasovanie k ďalším návrhom na zmeny Stanov sa začína.


Sobota 19:45 – Tím, ktorý pripravuje budúcoročné Stredoeurópske jamboree, ktorého hostiteľská krajina bude Slovensko práve rozhýbal celú aulu. Prihlasovanie začína už o polnoci a všetky dostupné informácie sú na www.cej24.sk.


Sobota 17:45 – Nasleduje prestávka na večeru, predsa len prerokovanie toľkých návrhov je náročne aj pre skautské žalúdky.


Sobota 17:00 – Po krátkej pauze sa opäť vraciame k schvaľovaniu predložených návrhov. Máme ich pred sebou ešte približne 30. Zatiaľ snem schválil 13 návrhov a  naopak 10 návrhov neprešlo a niektoré boli stiahnuté.


Sobota 16:30 – Návrh číslo 20 na úpravu Stanov organizácie, ktorý pojednáva o pridaní ďalšieho člena zúčastňujúceho sa Snemu v roli delegáta, bol po diskusii schválený stotridsiatimi hlasmi, takže prešiel. Oblasti sa už budúci Snem budú môcť tešiť na ďalšieho člena, ktorý bude písomne schválený oblastnou radou. Cenné skúsenosti tak môžu na pôde veľkých zasadnutí naberať aj mladší členovia, ktorí do budúcna “preberú kormidlo”.


Sobota 16:05 –  Chceme, aby sa každá účastníčka a účastník snemu cítili príjemne a bezpečne. Snažíme sa preto v skautingu dlhodobo budovať prostredie založené na rešpekte

a dôvere, ale aj prinášať konkrétne formy pomoci. V prípade, že toho na delegátov, či pozorovateľov bude priveľa, majú možnosť využiť niektorú zo štyroch foriem pomoci.

Prečítajte si aj rozhovor o duševnom zdraví so psychologičkou a skautkou Veronikou Tóthovou.


Sobota 16:00 – Pokračuje sa predstavovaním a diskusiou k ďalším zmenám. Všetky návrhy na zmeny Stanov sú dostupné v sekcii Na stiahnutie na webovej stránke Skautského snemu.


Sobota 15:55 – Aktuálne prebieha debata k úprave znenia definície organizácie. Skautský zbor z Chynorian navrhuje odstránenie taxatívneho vymedzenia kategórií, ktorým je organizácia otvorená. Vyjadrujú sa aj delegáti, rovnako členovia Náčelníctva. Ján Mitrík upozornil na rýchle rozhodnutia zmien, ktorá môžu azda až zbrklo zmeniť dlhodobo nastavené a formulované definície. Navrhuje najskôr otvoriť diskusiu a k návrhu sa vrátiť na niektorom z ďalších Skautských snemov.

Odhlasované, definícia sa nemení. Jej znenie ostáva “Slovenský skauting je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková, výchovná organizácia mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu pohlavia, pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva, ktorí chcú žiť a konať v súlade s poslaním, princípmi a výchovnou metódou stanovenými zakladateľom hnutia Róbertom Baden-Powellom.”


Sobota 15:40 – Počas prestávok sa na hlavnom plátne premietajú skautské promo videá. Jedno z najobľúbenejších je aj Nájdi v sebe skauta.


Sobota 15:07 – Rokovanie a hlasovanie o zmenách Stanov Slovenského skautingu po obednej prestávke pokračuje. Počet delegátov sa zmenil, to znamená, že je potrebných 113 hlasov na to, aby bol návrh na zmenu schválený.


Sobota 12:34 – Brat Bežilla vyhlásil obedovú prestávku. Bolo rokovania o hlasovania o zmenách Stanov pokračuje opäť o pätnástej.


Sobota 11:45 – Dnes na delegátov čaká šesť desiatok návrhov na zmenu v základnom dokumente organizácie, v Stanovách. Ako na začiatku rokovania a hlasovania podotkol Ján Mitrík, nebude to ľahké.


Sobota 11:40 – Všetci účastníci Snemu majú k dispozícii aj možnosti na využitie svojho voľného mimorokovacieho času. Toho síce nie je veľa, ale bufet a skautský obchod je k dispozícii.


Sobota 11:15 – Delegáti Skautského snemu práve odhlasovali dôležitý miľník smerujúci k schváleniu Transformácia Náčelníctva Slovenského skautingu. Návrh na zmenu Stanov organizácie, ktorý definuje správnu radu z pohľadu pozícii ako Náčelníka a šiestich členov (tz. nie ako Náčelníka a Predsedov rád), bol práve schválený.


Sobota 11:00 – Začala prvá časť rokovania a hlasovania o zmenách Stanov Slovenského skautingu. Blok vedie Jakub Bežilla, brat Vege, ktorý je aktuálnym predsedom Programovej rady Slovenského skautingu.


Sobota 10:55 – Téma transformácie Náčelníctva Slovenského skautingu sa otvorila na Skautskom sneme v Prievidzi v roku 2020, kedy vznilka pozícia v rámci správnej rady – člen Náčelníctva pre transformáciu. Tú zastával Marián Lezo (na fotografii). Tri roky edukácie sú za nami a už dnes počas hlasovania sa môže zmeniť spôsob fungovania. Transformácia nie je len “rozprávka”, ale reálny prístup k fungovania Náčelníctva a Ústredia organizácie, ktorá má za cieľ zefektívniť postupy.

Viac o transformácii je v článku na www.skauting.sk.


Sobota 9:45 – Pohľad na okrúhle diskusné skupiny na tému Safe from Harm, ktoré viedli zahraničné hostky zo svetových organizácii WOSM a WAGGGS.


Sobota 9:05 – Aktuálne začínajú okrúhle stoly – veľké moderované diskusie na rôzne aktuálne témy v organizácii. Delegáti sa rozdelili do tematických okruhov na téme transformácie náčelníctva, ako pracovať s vizuálnou identitou, Stratégia 2030 priorita 1 až 4, Blok s WOSM a WAGGGS – Safe from Harm a hodnotenie kvality oddielov a zborov – inšpiratívna workshop pre vodcov.


Sobota 8:40 – Zástupca českej skautskej organizácie Junák český skaut – Vojtěch Olbrecht (na fotografii) má radosť zo zvyšovania našej členskej základne a prezentácii našich skautov vo veľkom počte na svetovom skautskom Jamboree. Spomenul smerovanie nášho strategického plánu, ktorý inšpiruje aj ich organizáciu. 


Sobota 8:35 – Člen Rady mládeže Slovenska Jozef Šimek počas príhovoru jemne odľahčil situáciu a rozosmial prítomných. Slovenský skauting berie ako silný článok, pri tvorbe budúcnosti našej mládeže, ale aj celkovo spoločnosti. Mladí dnes potrebujú vzory a ľudí, ktorí im ukážu správnu cestu a to sú práve skauti. Poprial nám vytrvalosť, dôslednosť a veľa šťastia.


Sobota 8:30 – Ďalej pokračovali členky svetového a európskeho náčelníctva WAGGGS – Monika Dreik a Olivia Solman (na fotografii).


sobota 8:25 – Členka náčelníctva svetového skautingu, Nika Gorovska, povzbudila všetkých prítomných a neskrývala nadšenie z množstva mladých ľudí, ktorí na sneme sú.  Podľa jej slov, práve takto by mala vyzerať organizácia pre mladých. Podobné nadšenie vyjadrila vo svojom príhovore aj Predsedníčka európskej komisie, Diana Salbu (na fotografii).


Sobota 8:15 – Slova sa ujal Náčelník, ktorý v krátkosti predstavil čo nás všetkých dnes čaká. Nasledujú príhovory hostí.


Sobota 7:45 – Nový deň začíname raňajkami a priestory auly v Ružomberku sa postupne zapĺňajú oddychnutými skautkami a skautmi.


Piatok 21:41 – Rokovanie snemu je na dnešný deň ukončené, Náčelník poďakoval za trpezlivosť a v skratke pripomenul účastníkom zajtrajší program. Prajeme vám dobrú noc a tešíme sa na vás opäť zajtra.


Piatok 21:35 – Skautský internetový obchod Scoutshop si pri tejto vzácnej príležitosti konania Skautského snemu pripravil špeciálnu edíciu s “retro” kresbou skautského pozdravu, ktorá vychádza z vizuálu nového brandu Slovenského skautingu. Každý delegát a delegátka dostali v rámci štartovacieho balíčku bavlnenú tašku s touto grafikou. Edíciu však tvorí kombo trička, plagátu a spomínanej tašky.

Séria je dostupná na www.scoutshop.sk.


Piatok 21:15 – Prebieha kontrola uznesení predošlých Skautských snemov. A ako môžete vidieť, v aule panuje dobrá nálada, aj keď sme v menšom časovom sklze.


Piatok 21:08 – Piati aktuálni nositelia Radu strieborného vlka, ktorí sa zúčastňujú na XIX. Snemu Slovenského skautingu v Ružomberku. Zľava: Jozef Mikloš, Pavel Škvarenina, Ján Pokorný, Peter Linek, Andrej Legutký.


Piatok 21:05 – Náčelník Slovenského skautingu, Ján Mitrík, ohlásil za prítomnosti Pavla Škvareninu, nového siedmeho nositeľa Radu strieborného vlka, ktorým sa stal Peter Linek – Bill zo 78. zboru Tatranskí orli z Popradu. Toto vyznamenanie je pokladané za najvyššiu poctu, ktorá môže byť preukázaná skautovi. Bratovi Billovi s celého srdca gratulujeme!


Piatok 21:00Mandátová komisia bola schválená, rovnako sa prihlásili dobrovoľníci aj do Návrhovej a Volebnej komisie. Overovateľmi zápisnice budú brat Vrták a brat Zved.


Piatok 20:50Počas príhovoru brat Johny – Pavol Škvarenina vyzdvihol vážnosť tohto podujatia a pripomenul aby sme nezabúdali na nášho zakladateľa B.P.-ho a jeho myšlienku.


Piatok 20:40 – Po menšej technickej prestávke sme tu opäť! Pokračujeme úvodným slovom brata Náčelníka Gekona – Jána Mitríka. Ďalšieho slova sa ujal brat Johny – Pavel Škvarenina, za nositeľov Rádu strieborného vlka.


Piatok 20:30 – Zaznievajú slová skautskej hymny, z úst viac ako 250 skautiek a skautov.


Piatok 19:45 – Delegáti sa prihlasujú do hlasovacieho systému a prebehne testovacie hlasovanie. Technická podpora je pripravená pomôcť komukoľvek, kto má problém s prihlásením.


Piatok 19:30 – Práve zaznievajú úvodné pokyny od brata Hrobára – Martina Podskubu, skauta z domovského ružomberského zboru. Skauti z 9. zboru Laca Krónera hostia XIX. ročník Snemu Slovenského skautingu.


Piatok 19:15 – Aula sa z veľkej časti naplnila, registrácia sa pomaly uzatvára a my čakáme na úvodné slovo.


Piatok 19:00 – Registrujeme posledných účastníkov a všetci sa presúvajú do auly, kde to celé bude prebiehať. Menšie zdržanie je na skautských akciách tolerované, čo poviete? 🙂


Piatok 18:40 – Dopravná situácia je na konci týždňa kritická. Naši členovia sa snažia predrať zápchami a zdržujú ich aj meškania vlakov. Veríme, že všetko dobre dopadne a nebude potrebné posúvať úvod.


Piatok 18:30 – Už o pár minút slávnostne otvoríme XIX. Snem Slovenského skautingu v Ružomberku. Registrácia prebieha hladko, priestory sa začínajú plniť skautmi z celého Slovenska. Buďte s nami pri tom.

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ