Pomôžte komisii pre Stanovy a Organizačný poriadok

Skauting
290
Foto: Marián Suvák

Komisia pre Stanovy a Organizačný poriadok obnovila svoju činnosť a aj VY jej môžete pomôcť prekonať neľahké výzvy, ktoré ju čakajú.

Hľadali ste niečo v Organizačnom poriadku a všimli si pritom gramatické chyby? Chceli ste si overiť niektoré z ustanovení, ale aj po 3 prečítaniach vám nedávalo zmysel? Alebo ste nebodaj našli nesúlad OP so Stanovami? Pokiaľ je Vaša odpoveď áno, hľadáme práve vás!

Komisia pre Stanovy a OP sa práve začína zaoberať úpravou jednotlivých kapitol Organizačného poriadku a snaží sa ich zbaviť potenciálnych nedostatkov. Keďže sa ale Organizačný poriadok skladá z 22 kapitol, je to naozaj obsiahla úloha. Preto Vás chceme poprosiť o pomoc.

Pokiaľ ste si pri prezeraní ktorejkoľvek kapitoly OP všimli nejaké nedostatky, ozvite sa nám na mail barbora.mullerova@skauting.sk. Vaše pripomienky zasielajte spísané vo forme Word dokumentu najneskôr do 31. 8. 2024. 

Pripomienky sa môžu týkať najmä:

– nejasných / nesprávne použitých pojmov
– nesúladu medzi Stanovami SLSK a OP
– nedostatočnej konkretizácie / vysvetlenia ustanovení
– nesprávneho zaradenia ustanovenia
– gramatických chýb či iných formálnych nedostatkov

Vaše postrehy by sa nemali týkať obsahovej stránky OP (pokiaľ nejde o nesúlad so Stanovami) a nemali by mať za účel meniť význam jednotlivých kapitol či ustanovení v nich. 

Veríme, že sa Vám podarí predmetné pripomienky k OP prekonzultovať aj vo Vašich zborových (oblastných) radách a v spomínanom termíne nám ich zaslať.

Komisia pre Stanovy a OP následne zhromaždí zaslané pripomienky, roztriedi ich, pripojí vlastné postrehy a vypracuje ucelený dokument na schválenie pre Náčelníctvo SLSK.

Ďakujem, že aj takouto formou prispievate k riadnemu fungovaniu našej organizácie.

Členovia Komisie pre Stanovy a OP

Členka Náčelníctva pre oblasť Hierarchia, Procesy a Dokumenty
ZDIEĽAŤ