Poď ovplyvniť podobu ďalšieho Skautského snemu!

  Skauting
510
Foto: Marián Suvák

Pokiaľ ste sa zúčastnili niektorého zo Skautských snemov, určite ste si všimli, že najviac času na Sneme poväčšine zaberie diskusia ohľadom úprav Stanov. Bolo by skvelé, keby sme aspoň časť tohto času vedeli venovať aj iným dôležitým otázkam týkajúcich sa smerovania organizácie.

Stanovy sú najdôležitejším dokumentom našej organizácie. Je teda dôležité, aby sme sa pomocou svojich zastupiteľov na Sneme k nim mohli vyjadriť a ovplyvniť ich podobu podľa nášho najlepšieho uváženia. Zároveň by však Snem mal slúžiť aj iným účelom a diskusiám. Za posledné Snemy sa situácia s nekončiacimi diskusiami o Stanovách výrazne zlepšila, avšak stále máme na čom pracovať.

Aj preto by sme chceli obnoviť Komisiu pre Stanovy a OP, ktorá by si zobrala pod patronát nastavenie spôsobu prijímania a podávania návrhov na úpravy Stanov a zároveň by pripravila návrhy na štruktúrne úpravy Stanov, aby sme na Sneme mohli meniť hlavne principiálne otázky.

Táto komisia už na papieri existuje, konkrétne v OP v kapitole 3 – Náčelníctvo, rady a komisie. Z OP jej vyplývajú nasledujúce úlohy:

  • zhromažďuje a spracováva podnety a pripomienky k Stanovám a Organizačnému poriadku SLSK;
  • navrhuje N-SLSK úpravy a aktualizácie Stanov a Organizačného poriadku SLSK;
  • poskytuje konzultácie a odporúčania N-SLSK, ako aj nižším organizačným zložkám SLSK pri zmenách a návrhoch na zmeny v Stanovách a Organizačného poriadku SLSK;
  • spolupracuje s Ústredím SLSK na aplikovaní zmien do Stanov a Organizačného poriadku SLSK.

Vzhľadom na to, že táto komisia napriek tomu, že je zanesená v OP, predtým neexistovala, je možné tieto úlohy upraviť a doplniť. Toto je však základnou náplňou práce.

Pokiaľ máš záujem byť súčasťou tejto komisie a podieľať sa na úprave pravidiel úprav Stanov a celého procesu okolo, ozvi sa na mail barbora.mullerova@skauting.sk do 14. 2.

Budem sa tešiť na našu spoluprácu 😊.

Členka Náčelníctva pre oblasť Hierarchia, Procesy a Dokumenty
ZDIEĽAŤ