Zmierovacia rada potrebuje doplniť počty členov. Pokiaľ zvažujete kandidatúru, čítajte ďalej

  Skauting
398
Foto: Vladislav Kakody

Slovenský skauting má aj svoje kontrolné orgány. Sú presne dva – Zmierovacia rada a Revízna rada. Do jednej aj druhej rady sú volení členovia na Skautskom sneme. Ak však na Skautskom sneme delegáti nikoho nezvolia, môže sa voľba uskutočniť aj na Malom sneme. K takejto situácii došlo aj na pred mesiacom v Ružomberku.

Na XIX. Skautskom sneme v Ružomberku bol ako predseda Zmierovacej rady zvolený brat Veľký medveď. Rada však nemôže fungovať bez minimálne ďalších dvoch členov. Náčelníctvo preto vyhlásilo voľbu členov Zmierovacej rady. Podmienka je, že navrhnutý kandidát musí byť plnoletý a najlepšie minimálne s hodnosťou vodca. Návrhy môže podávať akýkoľvek dospelý člen Slovenského skautingu a je potrebné ich poslať riaditeľke Ústredia na mail maria.budzakova@skauting.sk, najneskôr do 20. decembra. Delegáti Malého snemu budú následne na jar voliť chýbajúcich členov rady.

Čo vlastne tá Zmierovacia je?

Zmierovacia rada je nezávislý a nestranný orgán SLSK, ktorý prijíma podnety na riešenie sporov od orgánov, organizačných zložiek či členov našej organizácie. Jej úlohou je pokúsiť sa dosiahnuť zmier medzi stranami sporu. Nižšie je vyňatá časť o úlohách Zmierovacej rady z 3. kapitoly Organizačného poriadku Náčelníctvo, rady, komisie.

Zmierovacia rada plní nasledovné úlohy

 • rieši spory vzniknuté vo vnútri organizácie, medzi členmi a zložkami SLSK. Obhajuje ich
  práva, ale aj meno celej organizácie. Ak je to možné, usiluje sa o zmierenie a optimálne
  riešenia, aby nebola spáchaná krivda a obmedzené práva sporných strán. Po vyriešení sporu ZmR vyhotoví tzv. vyjadrenie, ktoré obsahuje charakteristiku sporu, záver šetrenia, jeho odôvodnenie a prípadné odporúčanie. Toto vyjadrenie je doručené písomnou alebo elektronickou formou všetkým dotknutým stranám;
 • zisťuje potrebné skutočnosti s pomocou organizačných zložiek a členov SLSK, aby spravodlivo rozhodla;
 • vyvíja propagačnú a inú činnosť podporujúcu dodržiavanie skautských princípov vo
  vzájomných vzťahoch jednotlivých zložiek a členov SLSK. Napomáha vzájomnej komunikácii;
 • na každom Sneme podáva správu o svojej činnosti za posledné obdobie;
 • pôsobí ako odvolací orgán pri disciplinárnom konaní podľa OP Kapitoly 11 – Disciplinárny poriadok.

Zvolenie členov rady je podstatné pre jej funkciu. Pokiaľ sa tieto pozície nezaplnia, rada nemôže byť funkčná a tým pádom neexistuje orgán, ktorý by sa snažil urovnávať spory a zastával sa práv členov.

ZDIEĽAŤ