Dve novoročné zasadnutia – Náčelníctva a UNO

  Skauting
1028
Spoločná fotografia Náčelníctva zo stretnutia v Ružomberku. (Pozn.: Osoby bez prekrytia horných dýchacích ciest na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania na základe výnimky.) Autor: Lucia Tóthová

V Novom roku sme sa rozbehli vo veľkom. Prebehlo stretnutie s oblasťami, kde sa nastavovali pravidlá k hodnoteniu kvality a očakávania od jednotlivých zložiek Slovenského skautingu. Stretnutia sa zúčastnili takmer všetky skautské oblasti. Po ročnom zhodnotení fungovania UNO sa všetky zúčastnené strany dohodli na ďalšej potrebe týchto stretnutí. V treťom januárovom týždni sa uskutočnilo aj zasadnutie Náčelníctva, ktoré bolo večerné a online formou. Na programe bolo väčšie množstvo krátkych bodov a hodnotil sa aj spôsob fungovania na platforme ClickUp.

Jednou vetou

 • Pripravuje sa Malý snem 18. 20. marca 2022 prezenčnou formou.
 • Vyhodnotil sa Jesenný beh 2021 Strategického plánu a pripravuje sa Jarný beh 2022.
 • ClickUp ako nástroj, ktorý používa národná úroveň na manažment organizácie má za sebou úspešný rok.
 • Rada pre Komunikáciu intenzívne pracuje na projekte brandingu SLSK.
 • Duchovná rada prešla vnútornou zmenou a bol vymenovaný nový národný kaplán SLSK.
 • Pripravuje sa regionálne ocenenie Skaut roka, ktoré by malo byť spustené v priebehu roka 2022.
 • Hodnotenie kvality zborov a oblasti sa plánuje zaviesť na dlhšie časové obdobie, aby podmienky boli jasné dopredu pre všetkých.
 • Priemerná motivácia členov a členiek Náčelníctva je 5,8/10 – čo je po náročnom roku veľmi kladné skóre.
 • Zápisnicu z 16. zasadnutia Náčelníctva nájdete tu a zápisnicu zo 4. stretnutia Ústredia, Náčelníctva a oblastí  na tomto linku.

Program 16. zasadnutia Náčelníctva

 1. Sumár správ rýchly prehľad čo s deje v rade
 2. Kontrola plnenia uznesení Malého snemu a  N-SLSK
 3. Prijatie uznesení hlasovaných per rollam
 4. Rozpočet 2022 update
 5. Malý snem 2022
 6. Záver disciplinárneho konania 37. zbor
 7. Predbežné disciplinárne opatrenie
 8. ClickUp hodnotenie nástroja a budúcnosť po ročnom fungovaní
 9. Strategický plán jesenný beh 2021 update
 10. DR SLSK interná smernica, úprava OP 3. Kap., menovanie národného kaplána pre ICCS
 11. Voľby do N-SLSK (OP 18, timeline)
 12. Kompetenčné tabuľky ďalší krok
 13. Koncepcia Rádu Strieborného vlka a Strieborného trojlístka informovať o výsledku diskusie
 14. Projekt branding update

Program 4. zasadnutia Ústredia, Náčelníctva a oblastí

 1. Sumár správ z Náčelníctva, oblastí a Ústredia
 2. Kontrola plnenia uznesení Malého snemu a rozhodnutí z predošlých stretnutí
 3. Hodnotenie kvality zborov a oblastí – predstavenie a pripomienky
 4. Malý snem 2022
 5. Projektový plán – vizuálna identita – predstavenie
 6. Ocenenie Skaut roka – rozhodnutie o budúcnosti
 7. Plánované zmeny v OP aj k transformácii
 8. Interná smernica stretnutie UNO
 9. Opatrenia (Covid-19)

Použité skratky: SLSK – Slovenský skauting, N-SLSK – Náčelníctvo Slovenského skautingu, OP – organizačný poriadok, UNO – Ústredie/Náčelníctvo/Oblasti, DR SLSK – Duchovná rada Slovenského skautingu, ICCS – Medzinárodná konferencia katolíckych skautov

Náčelník Slovenského skautingu. Predseda Programovej rady Slovenského skautingu v rokoch 2014 - 2020.
ZDIEĽAŤ