Historické stretnutie Náčelníctva a Ústredia

  Skauting
1075
Spoločná fotografia zo stretnutia Náčelníctva a Ústredia Slovenského skautingu v Terchovej. Autor: Lucia Tóthová

Členovia Náčelníctva sa pravidelne stretávajú so zamestnancami Ústredia. Individuálne je to niekedy aj na týždňovej frekvencii. V posledných rokoch však veľmi chýbalo spoločné veľké stretnutie celého Náčelníctva a Ústredia. To sa podarilo v septembri zorganizovať a prinieslo to veľmi pozitívny ohlas. Toto stretnutie aj s blížiacou sa transformáciou budú potrebné pre stabilitu organizácie.

Hneď v úvode mesiaca september prebehlo ešte jedno zasadnutie Náčelníctva na GILŠ. Účastníci a účastníčky mali možnosť nazrieť pod pokrievku toho, ako sa riadi organizácia. Mesiac september bol veľmi bohatý na stretnutia, pretože sa uskutočnilo aj 3. stretnutie oblastí s vedením organizácie. Tento formát je nový a ukazuje sa ako veľmi dobrá cesta.

Jednou vetou

 • Na letnej časti GILŠ na Kannom sa uskutočnilo zasadnutie Náčelníctva. Je to už trojročníková tradícia, ktorá je pre budúcich inštruktorov a inštruktorky veľmi nápomocná.
 • Strategický plán je v plnom prúde a zapojenosť všetkých zložiek sa zlepšuje. Vyhodnotil sa prvý polrok 2021.
 • Náčelníctvo sa stretlo s celým Ústredím po mnohých rokoch a spoločne plánovali najbližšie veľké projekty. Toto stretnutie bolo historicky veľmi dôležité.
 • Schválila sa komunikačná stratégia Slovenského skautingu, ktorá bude pracovať s menom Slovenského skautingu a zlepší jeho viditeľnosť pre verejnosť.
 • Náčelníctvo v spolupráci s nositeľkami Rádu Strieborného trojlístka hľadajú novú členku.
 • Aplikácia Click-Up zlepšuje komunikáciu a riadenie organizácie.
 • Je pripravená nová stratégia na diverzifikáciu zdrojov, ktorej súčasťou je aj fundraisingová stratégia. Hospodárska rada stavia silné piliere pre stabilitu organizácie.
 • Termín Malého snemu 2022 je 18. – 20. marca 2021.
 • Pripravuje sa úprava formátu Malého snemu, aby bol viac zameraný na diskusie, spoločnú prácu a networking.
 • Zápisnicu z 13. a 14. zasadnutia Náčelníctva nájdete tu a zápisnicu zo stretnutia oblastí N-SLSK a Ústredia na tomto linku.

Program 13. zasadnutia Náčelníctva

 1. Sumár činnosti z obdobia jún – august 2021
 2. Kontrola plnenia uznesení N-SLSK a uznesenia per rollam
 3. Strategický plán – jarný a jesenný beh
 4. Návšteva pápeža na Slovensku – Nosenie rovnošiat
 5. N-SLSK na Sympóziu
 6. IS Fundraising nižších organizačných zložiek
 7. Návrhy na nositeľku Rádu Strieborného trojlístka
 8. Disciplinárne konania
 9. Iné

Program 14. zasadnutia Náčelníctva spoločne s Ústredím

 1. Sumár správ
 2. Click-Up – fungovanie a hodnotenie
 3. Kontrola plnenia uznesení Malého snemu a N-SLSK
 4. Prijatie uznesení hlasovaných per rollam
 5. Kontrola uznesení – nový návrh, ako to robiť rýchlejšie
 6. Pôžička pre NBP
 7. Stála disciplinárna komisia – formát, zaradenie
 8. CEJ 24
 9. Termín Malého snemu
 10. Transformácia – kompetenčná tabuľka, predseda a tajomník
 11. Chata Rudavka – informovanie o stave
 12. Aktualizácia rozpočtu 2021
 13. Strategický plán
 14. Komunikačná stratégia – predstavenie a diskusia – schvaľovanie
 15. Stratégia diverzifikácie zdrojov a Fundraisingová stratégia – predstavenie
 16. Skautský inštitút – spolupráca, témy na komunikáciu
 17. HKVS
 18. Iné

Program 3. stretnutia oblastí, Náčelníctva a Ústredia SLSK

 1. Sumár správ z Náčelníctva, oblastí a Ústredia
 2. Kontrola plnenia uznesení Malého snemu a rozhodnutí z predošlých stretnutí
 3. Strategický plán  – jesenný beh 2021 – predstavenie
 4. Malý snem 2022 – príprava a formát v roku 2022
 5. Hodnotenie kvality oddielov, zborov, oblastí
 6. 3. vlna pandémie a jej dopad na SLSK
 7. Tábory – zhodnotenie a poučenia
 8. Etický kódex – predstavenie, diskusia
 9. Otázky a odpovede
 10. Poradné skalisko – online stretnutie zborových vodcov s národnou úrovňou

Použité skratky: SLSK – Slovenský skauting, N-SLSK – Náčelníctvo Slovenského skautingu, Ú-SLSK – Ústredie Slovenského skautingu, GILŠ – Gilwellská inštruktorská lesná škola, IS – Interná smernica, HKVS – Hlavný kapitanát vodných skautov, CEJ – Centrálne Európske Jamboree,

Náčelník Slovenského skautingu. Predseda Programovej rady Slovenského skautingu v rokoch 2014 - 2020.
ZDIEĽAŤ