Malý snem 2021 prebehol online formou

  Skauting
1894
Ilustračná fotografia. Malý snem 2018, Banská Štiavnica. Foto: Marián Suvák

Jesenný Skautský snem umožnil realizovanie Malého snemu aj online formou. Delegáti a delegátky Skautského snemu predvídali, že situácia bude kvôli pandémii komplikovaná ešte dlhé obdobie. Preto sa mohol Malý snem historicky po prvýkrát realizovať online. Nie je to síce dôvod na oslavu, pretože online forma je núdzové riešenie, aby mohli byť prijaté podstatné rozhodnutia. Spravili sme však dôležitý krok v tejto ťažkej dobe a pohli veci dopredu. Verím, že v najbližších rokoch sa budeme stretávať osobne a nebudeme oddelení kilometrami vzdialenosti a veľkosťou obrazovky.

Malý snem rokoval o množstve dôležitých bodov. Veľkou témou bola aj zjednotenie regrantingu zborov, akreditácií oblastí a hodnotenie kvality. Po dlhej diskusii sa podarilo delegátom a delegátkam zhodnúť na podobe hodnotenia kvality pre zbory a oblasti. Zohľadnila sa aktuálna situácia a nemalo by dôjsť k výrazným finančným zmenám v dotácii jednotlivých zborov. Všetky informácie sú v zápisnici a podklady k hodnoteniam kvality sú v prílohe.

Počas Malého snemu prebehlo aj 9. zasadnutie Náčelníctva. Hlavnou témou bola platforma ClickUp a jej využívanie Náčelníctvom a postupné zavedenie do jednotlivých rád. Začiatkom mája by mala celá národná úroveň (Náčelníctvo, Ústredie, rady) prejsť na túto platformu a ušetriť tak čas a energiu na nové projekty a potreby organizácie. Náčelníctvo sa venovalo aj znepokojenému listu od oblastí ohľadne fungovania procesov na Ústredí. Prijali sa potrebné opatrenia, aby došlo v budúcnosti k zlepšeniu. Radostným bodom bolo osobné privítanie novej riaditeľky Ústredia, s. Márie Budzákovej, Reti-tuli. Členovia Náčelníctva ju srdečne privítali a veria v úspešnú a dlhú spoluprácu.

Jednou vetou

 • Na Malom sneme bolo prítomných 24 delegátov a delegátiek z celkové možného počtu 28
 • Hlasovanie na Malom sneme prebehlo cez novovytvorenú platformu, ktorú pripravila Rada pre rozvoj
 • Zasadnutia sa zúčastnilo aj 10 pozorovateľov a pozorovateliek
 • Organizátori Malého snemu pripravili veselé a sladké prekvapenie pre všetkých delegátov, ktoré došlo priamo na adresu
 • Náčelníctvo a oblasti si dohodli stabilný formát stretávania sa počas roka aj mimo konania Malých snemov
 • Novým členom Revíznej rady sa stal br. Marcel Selecký – Selec
 • Zápisnicu spísala s. Betka a overila s. Sestra, za čo im patrí veľká vďaka
 • Zápisnicu z Malého snemu 2021 nájdete tu
 • Zápisnicu z 9. zasadnutia Náčelníctva nájdete tu.

Program Malého snemu 2021

Piatok 12. marca 2021

 1. Stretnutie oblastí a Náčelníctva Slovenského skautingu
  • Plán spoločného fungovania – kvartálne hovory, diskusie
  • Postavenie oblastí v Slovenskom skautingu – ako samospráva
  • Nové výzvy v Strategickom pláne
 2. 9. Zasadnutie Náčelníctva Slovenského skautingu

Sobota 13. marca 2021

 1. Zahájenie Malého snemu náčelníkom Slovenského skautingu
  • zistenie uznášaniaschopnosti Malého snemu
  • voľba zapisovateľa zápisnice
  • voľba overovateľa zápisnice
  • schvaľovanie programu Malého snemu
 2. Voľba nového člena Revíznej rady
 3. Kontrola uznesení Malého snemu 2020
 4. Zhodnotenie plnenia rozpočtu Slovenského skautingu za rok 2020 a diskusia
 5. Schvaľovanie Hodnotenia kvality pre zbory a oblasti za rok 2020 a návrh na rok 2021 s diskusiou
 6. Schvaľovanie rozpočtu na rok 2021 a diskusia
 7. Strategický plán – diskusia a úpravy
 8. Virtuálne stoly
  • Transformácia realtime
  • Fundraising na novej vlne
  • Plán obnovy v Slovenskom skautingu po COVID-19
  • Prepady na táboroch
  • Vizuálna identita Slovenského skautingu
 9. Prijímanie uznesení Malého snemu
 10. Ukončenie Malého snemu 2021

Program 9. zasadnutia Náčelníctva

 1. Krátke zaučenie do ClickUp
 2. Kontrola plnenia uznesení N-SLSK
 3. List z oblastí ohľadne fungovania Ústredia Slovenského skautingu a národnej úrovne
 4. Malý snem – doplňujúce informácie
 5. Nová riaditeľka – privítanie
 6. Prijatie uznesení hlasovaných per rollam
Náčelník Slovenského skautingu. Predseda Programovej rady Slovenského skautingu v rokoch 2014 - 2020.
ZDIEĽAŤ