Rokovalo sa takmer 13 hodín v online priestore

  Skauting
479
XVIII. Snem Slovenského skautingu – Nové zloženie Náčelníctva Slovenského skautingu (zľava): Martin Raškovský, Kristián Košťál, Ján Mitrík, Peter Knapík, Marián Lezo, Lucia Parcová Šálková, Jakub Bežilla. Foto: Marián Suvák

Náčelníctvo Slovenského skautingu sa snaží naplno rozbehnúť projekty a činnosť. Jednotlivý členovia Náčelníctva a Ústredie SLSK podávajú enormný výkon. Všetko sa viete dočítať aj v zápisniciach, ktoré sú zverejnené na webe.

Prerokovalo sa 30 rôznych tém a prijalo sa 35 uznesení. 3. zasadnutie bolo veľmi náročné, vzhľadom na to, že rokovanie prebiehalo online formou a trvalo takmer 13 hodín.  Najhlavnejšími témami bol rozpočet 2021, hľadanie nástroja na zadávanie a sledovanie úloh a po prvýkrát realizovaný vlastný vstupný kurz, pre nových členov a členky Náčelníctva SLSK.

2. zasadnutie

 1. Sumár správ – rýchly prehľad, čo sa deje v rade
 2. Prijatie uznesení hlasovaných per rollam
 3. Predstavenie nového zloženia HKVS
 4. Nová pozícia na Ústredí – vedúca kancelárie – predstavenie
 5. Prerozdelenie kompetencii – riaditeľ, vedúca kancelárie, predsedovia rád
 6. Zamestnanci/tajomníci a prerozdelenie pozícií
 7. Neviazané financie v rozpočte 2020
 8. Registrácia 2021 – výška poplatku, info kampaň
 9. COVID-19 pandémia – potreba dobrovoľníkov, koordinačný tím – jeho zloženie

3. zasadnutie

 1. Sumár správ – rýchly prehľad, čo sa deje v rade
 2. Kontrola plnenia uznesení Malého snemu a N-SLSK
 3. Rozpočet 2021
 4. Vstupný tréning pre N-SLSK
 5. Vedúca kancelárie – predstavenie, diskusia
 6. Zapisovateľ zápisnice
 7. Vyznamenania a ocenenia
 8. Nástroje na zadávanie a sledovanie úloh
 9. Branding organizácie a výskum verejnej mienky
 10. Hodnotenie kvality – výstupy
 11. Strategický plán – aktualizácia
 12. Predstavenie vízie oddielov s rozšírenou duchovnou výchovou
 13. Schvaľovanie návrhov komisárov pre WOSM a WAGGGS
 14. Ústredný COVID – tím a Transformačný tím
 15. Nadácia Badena Powella
 16. Nezaradená agenda N-SLSK a nový formát zástupcu náčelníka
 17. Návrh na disciplinárne konanie voči Petrovi S.
 18. XVIII. Skautský snem – zhodnotenie, výstupy, zápisnica, uznesenia, nové stanovy
 19. Dátum Malého snemu a zasadnutí N-SLSK
 20. Odmeny pre zamestnancov za rok 2020
 21. Spätná väzba na zasadnutie a rôzne

Zápisnice zo všetkých zasadnutí N-SLSK nájdete tu.

Použité skratky: SLSK – Slovenský skauting, N-SLSK – Náčelníctvo Slovenského skautingu, HKVS – Hlavný kapitanát vodných skautov

Ján Mitrík - Gekon
Náčelník Slovenského skautingu. Predseda Programovej rady Slovenského skautingu v rokoch 2014 - 2020.
ZDIEĽAŤ