Si nadšenec v oblasti komunikácie, marketingu alebo IT? Tak sa staň členom Rady pre rozvoj a komunikáciu

  Pozvánka, Skauting
1478

Spomínate si, ako ste sa po prvýkrát dozvedeli o skautingu? Pamätáte sa na to, ako vám niekto po prvý raz vysvetľoval čo je skauting? Veríme, že tieto slová a osobné prežitie prvých skautských dobrodružstiev vás oslovili natoľko, že ste si skauting zamilovali. Možno vás to priviedlo aj k čítaniu tohto článku!

Rada pre rozvoj a komunikáciu sa skladá z 3 kruhov, kruhu komunikácie, rozvoja a IT. Máme pred sebou veľa práce a projektov, ktoré si budú vyžadovať vašu pomoc! Nižšie v článku sú popísané jednotlivé role, do ktorých hľadáme nadšencov v oblasti komunikácie, marketingu, IT, skautingu v oblastiach a ďalších. Ak ťa niektorá z týchto rolí osloví, prosím neváhaj a daj nám o sebe vedieť na rozvoj@skauting.sk. Najneskôr do 28. februára, pretože vtedy naše výberové konanie uzatvárame.

KRUH KOMUNIKÁCIE

My, skauti, veľmi dobre vieme, aký je skauting prínosný pre osobný rozvoj a pre komunitu, v ktorej žijeme. Avšak, často narážame na to, že nevieme efektívne odkomunikovať prečo skauting robíme, čo na ňom robíme a ako postupujeme. Na to chceme v najbližších rokoch sústrediť našu pozornosť a pomôcť nastaviť národnej úrovni, ale aj oblastiam a zborom, komunikáciu tým správnym smerom. Jedným z prvých krokov je naplno rozbehnúť Kruh komunikácie. Ten sa bude starať práve o to, ako sa ľudia o skautingu dozvedajú, aké správy sa komunikujú našim členom a externému publiku, aký obraz je o ňom vytvorený v mysliach verejnosti a bude sa starať aj o to, ako sa skautingu darí v jednotlivých oblastiach.

Projekt asistent – nový vizuál SLSK

 • Pomôcť vypracovať podklady pre projekt.
 • Pravidelne sledovať plnenie projektových cieľov v rámci stanovených kvalitatívnych, časových a rozpočtových plánov.
 • Spracovať pripomienky zainteresovaných dobrovoľníkov ku konceptovým a grafickým návrhom.
 • Informovať o aktualitách projektu skautskú verejnosť.

Projekt asistent – komunikačný plán SLSK

 • Pomôcť vypracovať dokument Komunikačná stratégia SLSK.
 • Analyzovať cieľové skupiny a organizovať krátke štrukturované interview.
 • Podieľať sa na plánovaní a príprave obsahu komunikačných aktivít SLSK na rok 2019/2020.
 • Aktívne spolupracovať s tímom KREATÍVCOV.
 • Informovať o aktualitách projektu skautskú verejnosť .
 • Podieľať sa na príprave výstupov a materiálov pre oblasti a zbory.

Kreatívci

 • Tvoriť príspevky na webovú stránku, Facebook, Instagram, Youtube a do Skautských zvestí.
 • Riadiť sa podľa komunikačného plánu SLSK.
 • Monitorovať konverzácie na sociálnych sieťach.
 • Podieľať sa na tvorbe kampaní na sociálnych sieťach (2%, Deň so šatkou, Deň zamyslenia, Betlehemské svetlo, tábory atď.).
 • Sledovať pozitívne trendy v oblasti komunikácie a navrhovať spôsoby ich implementácie do komunikačného plánu SLSK.

Oblastní komunikátori

 • Koordinovať kampane a projekty z národnej úrovne.
 • Podieľať sa na zlepšení internej komunikácie (efektívne šírenie informácií oblasti – zbory).
 • Poskytovať podporu zborom v oblasti internej a externej komunikácie (ako cieliť obsah web stránok, sociálnych sietí, newslettrov, komunikácie s verejnosťou atď.).
 • Podieľať sa na spravovaní oblastných profilov na sociálnych sieťach a oblastnej web stránke (ak existuje).
 • Zbierať inšpiratívne príbehy, citáty ľudí v oblasti (rodičia členov, skauti/skautky rôznych vekových kategórii, činovníci, významné osobnosti s inšpirujúcim a pozitívnym profilom atď).

Foto a video špecialisti

(výhoda: vlastné fotografické vybavenie)

 • Fotografovať a tvoriť audio-vizuálny materiál zo skautských podujatí na lokálnych, oblastných alebo národných úrovniach.
 • Zdieľať tieto materiály s Ústredím SLSK a pomôcť zasadiť ich do komunikačných kanálov SLSK.
 • Podieľať sa na tvorbe foto a video materiálu na základe potrieb SLSK.
 • Pokryť vybrané podujatia a tábory po foto a video stránke.

KRUH ROZVOJA

Koordinátor kruhu

 • Koordinácia projektov kruhu rozvoja, zadávanie a realizácia dohodnutých úloh.
 • Koordinovať a riadiť úlohy vyplývajúce zo Strategického plánu SLSK v oblasti rozvoja.
 • Pomoc pri nastavovaní a plnení úloh členov kruhu.
 • Kontrola plnenia projektových cieľov, informovanie RpRK a skautskej verejnosti o ich plnení.
 • Komunikácia s členmi kruhu rozvoja.
 • Organizovanie stretnutí kruhu rozvoja.
 • Účasť na stretnutiach Rady pre rozvoj a komunikáciu.

Oblastní rozvojári

 • Podpora zborov v oblasti rozvoja a rozširovaní skautingu.
 • Vytváranie a podpora oblastných rozvojových tímov.
 • Koordinácia kampaní a rozvojových projektov na oblastnej úrovni v spolupráci RpRK.
 • Realizácia rozvojových aktivít zameraných na šírenie skautingu do nových lokalít a starostlivosť o rozvoj existujúcich zborov.
 • Účasť na stretnutiach kruhu rozvoja a stretnutí RpRK.
 • Propagácia skautských vyznamenaní a ocenení a ich správa na oblastnej úrovni.

Projekt manažér – fluktuácia členskej základne

 • Pomôcť vypracovať podklady k projektu Fluktuácia členskej základne.
 • Pravidelne sledovať plnenie projektových cieľov v rámci stanovených kvalitatívnych, časových a rozpočtových plánov .
 • Vypracovať analýzu príčin fluktuácie.
 • Spracovať výsledky analýzy a prezentovať ich pre RpRK a zvyšnú skautskú verejnosť.
 • Navrhnúť nápady na zníženie fluktuácie.

Kreatívec – ako založiť skauting

 • Spolupracovať na vzniku príručky Ako založiť skauting.
 • Zrealizovať prieskum v danej tématike.
 • Využiť výsledky prieskumu pri tvorbe príručky.
 • Aktívne sa podieľať na tvorení obsahu príručky.
 • Pomôcť s propagáciou príručky pred skautskou verejnosťou.

KRUH IT

GDPR expert

 • Vyznať sa v problematike ochrany osobných údajov
 • Analyzovať existujúce procesy a nastavenia s ohľadom na ochranu osobných údajov, zabezpečiť a navrhnúť ich úpravu.
 • Podieľať sa na tvorbe návodov, smerníc a iných dokumentov súvisiacich so zberom osobných údajov.

Projekt asistent – Tee-pee user side (lepšie využívame Tee-pee)

 • Dokonale sa zoznámiť s možnosťami, silnými a slabými stránkami Tee-pee.
 • Podieľať sa na vypracovaní príručky, videí na promovanie používania Tee-pee a iných marketingových materiálov.
 • Spolupracovať s marketingovým mágom na kampaniach pre podporu Tee-pee.
 • Štatisticky vyhodnotiť úspešnosť kampaní. Sledovať nárast počtu užívateľov a využívania Tee-pee.

Marketingový mág – Tee-pee user side (lepšie využívame Tee-pee)

 • Navrhnúť a realizovať kampane pre používanie Tee-pee ako nástroja pre evidenciu a prihlasovanie sa na akcie.
 • Navrhnúť a realizovať kampane pre používanie Tee-pee ako nástroja pre evidenciu plnenia programu, získaných ocenení, vzdelania a podobne.
 • Navrhnúť zmeny, ktoré by mohli zatraktívniť používanie Tee-pee na spomínané účely.

Znalec softvérových nástrojov – viacero projektov (termíny, scout jobs, databáza odborníkov, online repozitár)

 • Spracovať požiadavky na softvér podľa potrieb daného projektu a možností existujúcej infraštruktúry.
 • Urobiť prieskum a zoznámiť sa s vhodnými softvérovými riešeniami. Vyskúšať si rôzne riešenia, inštaláciu, administráciu  a odporučiť pre daný projekt vhodné riešenie.
 • Podieľať sa na inštalácii, rozbehnutiu projektu po softvérovej stránke.
 • Poskytovať technický support pre vybraný softvér.

Business analytik – projekt Jeden systém

 • Analyzovať požiadavky na softvér pokrývajúci potreby SLSK, najmä z hľadiska Zberu informácii o organizácii a členoch, Kvalitatívneho a kvantitatívneho vyhodnocovaniu zozbieraných informácii, Zverejňovania a spristupnenia zozbieraných dát a dokumentov.
 • Vypracovať use-cases pre projekt Jeden systém.
 • Vypracovať GAP analýzu voči existujúcemu riešeniu.

Technický analytik – projekt Jeden systém

 • Na základe GAP analýzy vypracovať návrh na technické riešenie.
 • Zvážiť možnosť dočasných riešení, ich integrácie s Tee-pee.
 • Podieľať sa na realizácii navrhnutých riešení.