Predstavujeme hodnosť líder

  Skauting
2628
Foto: LRŠ Stromorast

Tretí článok zo série nové hodnosti v Slovenskom skautingu. Prvý nájdete tu a druhý, o hodnosti radca, zase tu.

Hodnosť líder môže člen SLSK získať po úspešnom zložení líderských skúšok, na tie sa môže dostať dvoma spôsobmi.

Líderská rangerská škola

Prvým spôsobom je absolvovať líderskú rangerskú školu (LRŠ). Tie sa organizujú z národnej úrovne a v roku 2017 máme 3 vzdelávacie tímy LRŠ: Equilibrium, StromorastVulkán.

Podmienky účasti na LRŠ

 • vek 15+
 • splnený Nováčik, 2 skautské odborky a 1 skautská výzva
 • zložený skautský sľub
 • odporúčanie oddielového vodcu

Po úspešnom absolvovaní LRŠ získa účastník potvrdenie, ktoré mu vydá realizačný tím. Na to, aby sa mohol zúčastniť skúšok, okrem potvrdenia, potrebuje ešte

 • ukončenú líderskú činnosť (realizácia trojdňovky), ktorú mu schváli tím LRŠ
 • splnenú odborku Prvá pomoc, zelený stupeň alebo absolvovaný minimálne 8-hodinový kurz 1. Pomoci

Priamo na skúšky

Druhý spôsob, ako získať hodnosť líder je priamo sa prihlásiť na líderské skúšky, potrebné je splniť nasledujúce podmienky:

 • vek 17+
 • 2 roky aktívnej činnosti v oddielovej rade alebo absolvovanie základného kurzu
 • splnený Nováčik, 2 skautské odborky a 1 skautská výzva
 • zložený skautský sľub
 • odporúčanie oddielového vodcu
 • ukončená líderská činnosť podľa IS: Líderská činnosť, ktorú schvaľuje oblastný inštruktor alebo iný inštruktor
 • splnená odborka Prvá pomoc, zelený stupeň alebo absolvovaný minimálne 8-hodinový kurz 1. pomoci
 • potvrdenie o vyššie uvedených skutočnostiach od oblastného inštruktora alebo iného inštruktora

Líderské skúšky

prebiehajú formou rozhovoru pred komisiou a pozostávajú z:

 • 1 otázky z nosných tém
 • 2 otázok z ostatných tém
 • modelovej situácie

Na úspešné zloženie je nutné vyhovieť z 1 otázky z nosných tém + z 2 otázok z ostatných tém alebo z 1 otázky z ostatných tém a modelovej situácie.

Úspešný absolvent líderskej skúšky získa

 • líderský dekrét
 • právo nosiť líderskú šatku a líderskú nášivku (ohník)

V prípade otázok k hodnosti líder sa neváhajte obrátiť na Radu pre vzdelávanie (vzdelavanie@skauting.sk).