Skautský inštitút na Slovensku

  Projekty
2137

Napriek tomu, že názov hovorí o inštitúte, ide predovšetkým o myšlienku – na čom stojí táto myšlienka? Prečo práve „skautský“?

Skauting ako celosvetové hnutie je svojou podstatou zamerané na výchovu a detí a mládeže, ich formovanie vo všetkých oblastiach osobného rozvoja. Skauting vedie svojich členov k tomu, aby z nich boli (okrem iného) zodpovední občania konajúci dobro v mene obrany demokratických myšlienok, ale (a je to veľké „ALE“) v apolitickej rovine. Síce našou hlavnou cieľovou skupinou sú deti a mládež, výraznú rolu hrajú práve dospelí členovia, ktorí sú nielen lídrami vo vedení oddielov, ale tiež formujú Slovenský skauting a jeho napredovanie. Posledné roky sa v Slovenskom skautingu začali ozývať hlasy, že absentuje fórum, ktoré by svojou sústavnou činnosťou reagovalo na neustále meniacu sa spoločnosť a dobu, potreby jednotlivca. A na tieto hlasy sme sa rozhodli reagovať.

Skautský inštitút je idea prepájajúca skautov so spoločnosťou a vytvárajúca most, cez ktorý do skautingu môžu prúdiť nové trendy, odbornosť a „na oplátku“ do spoločnosti naše hodnoty vychádzajúce z kolektívnej pamäte organizácie. Samotný koncept Inšitútu začal v susedných Čechách, v bratskej skautskej organizácii, kde po úspechu založenia Skautského institutu v Prahe postupne vznikajú tieto fóra i v ďalších mestách (Kolín, Brno, Olomouc…). S podporou a „požehnaním“ českého Skautského institutu sme sa rozhodli preniesť tento koncept aj do našich končín.

Ako vyzerá Skautský inštitút v praxi? Je to najnovší čiastkový projekt Slovenského skautingu so svojím vlastným koordinačným tímom – až na jednu výnimku sme všetci v rámci tohto projektu dobrovoľníci. Cieľovou skupinou sú skauti i neskauti (zväčša vo veku 17+): všetci, ktorí si radi podebatia, popolemizujú, pozrú sa na veci z iného pohľadu… áno, naozaj všetci: radi uvidíme všetkých, nielen skautov.

Naša činnosť je len na začiatku. Takto v úvode sa sústreďujeme predovšetkým na pravidelné organizovanie eventov v bratislavskom regióne a v mestách s vyšším počtom študentov vysokých škôl: Banská Bystrica, Prešov, Žilina…

Momentálne máme za sebou dve diskusie (zamerané na aktívne občianstvo) v spolupráci s medzinárodným projektom My Europe My Say, ktorého cieľom je komunikovať dôležitosť neostať 25. mája doma a ísť voliť zástupcov do Europarlamentu.

Skautský inštitút ako taký stojí na troch pilieroch – okruhoch, ktorých sa prostredníctvom rôznorodej činnosti dotýka:

1. Pamäť

Mnohí si to neuvedomujú, ale hnutie skauting je tu na území dnešného Slovenska už viac ako 100 rokov. Zažilo si príjemné, ale i nepríjemne chvíle. Vzhľadom na svoju podstatu bolo hnutie predstaviteľmi totalitných režimov považované za nepohodlné, dôsledkom čoho bol skauting v priebehu 20. storočia niekoľkokrát zákazaný. Preto je pre nás dôležité, aby sme nezabúdali, čím si skauting prešiel a čím je v modernej dobe.

2. Odbornosť

Medzi skautmi sú odborníci vo svojich odboroch – možno ani neviete, že vaša susedka, špičková vedkyňa, je skautka a vo voľnom čase ako dobrovoľníčka chodí so skautským oddielom na výlety či sa venuje školeniu lídrov. Preto sa chceme vzájomne inšpirovať, networkingovať a tak sa osobnostne posúvať ďalej.

3. Trendy

Napriek veľkej sile tradícií v skautingu si uvedomujeme, že svet okolo nás sa mení. Síce učíme deti orientovať sa v teréne pomocou mapy, hneď po tom ale vytiahneme GPS či navigačnú aplikáciu. A, pravdaže, keďže sme výchovné hnutie, je pre nás dôležité hovoriť o „antitrendoch“: vzrastajúca radikalizácia v rôznych oblastiach, stále menší a menší podiel účasti kritického myslenia na rozhodovaní sa, dezinformačné prostredie médií a mnoho ďalších. Aj to sú témy, ktoré chceme v rámci činnosti Skautského inštitútu rozvíjať.

Činnosť Skautského inštitútu na Slovensku tiež môžete sledovať na FB stránke Skautský inštitút.

Za tím Skautského inštitútu na Slovensku

Lucka Demková – Tefi
Koordinátorka projektu
(lucia.demkova@skauting.sk)

ZDIEĽAŤ