Rezervuj si dátum! XVI. snem Slovenského skautingu

  Pozvánka, Snem
1567

Organizátori snemu sa už teraz na Vás tešia a pripravujú všetko potrebné s cieľom, aby táto významná skautská udalosť prebehla čo najlepšie. Okrem oficiálnych rokovacích častí snemu sa môžete tešiť na sprievodný program, počas, ktorého sa budú môcť delegáti dostať na prehliadku kultúrnych pamiatok, ktoré nie sú bežne prístupné verejnosti, obzrieť si zákutia Ústredia Slovenského skautingu a mnoho iného…

Termín snemu: 17.-19.10.2014
Miesto konania snemu: Bratislava, kongresové priestory Hotela SÚZA (Drotárska cesta 46, 811 04 BA – www.suza.sk)

Snem je vrcholným orgánom SLSK, zasadá raz za 3 roky a jeho úlohy sú:

 • a) Určuje program rozvoja SLSK a stratégiu dosahovania cieľov SLSK.
 • b) Volí:
  • 1. náčelníka alebo náčelníčku a ostatných členov náčelníctva na funkčné obdobie troch rokov.
  • 2. predsedu revíznej rady a dvoch členov revíznej rady na funkčné obdobie troch rokov,
  • 3. predsedu zmierovacej rady a dvoch členov zmierovacej rady na funkčné obdobie troch rokov,
  • 4. zástupcov zborov, ktorí budú delegátmi Malých snemov konaných v čase do konania ďalšieho Skautského snemu.
 • c) Z vážnych dôvodov odvoláva z funkcie ním zvoleného činovníka a na jeho miesto musí zvoliť nového činovníka na tom istom sneme.
 • d) Schvaľuje správu náčelníctva, správu o hospodárení SLSK a správu revíznej rady za uplynulé obdobie.
 • e) Vysvetľuje Stanovy SLSK a rozhoduje o zmene Stanov SLSK
 • f) Ratifikuje dohody s inými skautskými organizáciami
 • g) Schvaľuje iné dokumenty navrhnuté delegátmi pred začatím rokovania.

 

Články publikované pod autorstvom časopisu Médium sú texty určené pre cieľovú skupinu v roverskom veku, texty zo starších čísel časopisu, alebo texty bez uvedenia autorstva.
ZDIEĽAŤ