Prihlasovanie na GILŠ 2023 spustené

  Pozvánka, Vzdelávanie
1789

V roku 2023 sa uskutoční 10. ročník Gilwellskej inštruktorskej lesnej školy (GILŠ), ktorá je určená pre všetkých, ktorí sú odhodlaní pracovať na svojich víziách, zručnostiach a sú pripravení venovať niekoľko ďalších rokov služby Slovenskému skautingu.

GILŠ predstavuje najvyšší stupeň skautského vzdelávania, jej absolvovaním a zložením inštruktorských skúšok máš príležitosť získať hodnosť Inštruktor SLSK.

Prihlasovanie na GILŠ 2023 je otvorené od 15. decembra do 20. januára 2023. Podmienky účasti, informácie o účastníckom poplatku a termíny jednotlivých vzdelávacích častí nájdeš nižšie v článku. 

“Wood Badge (*GILŠ, pozn. red.) zaistí, že v čase, keď ma už nebude, budúci lídri skautingu budú naozaj rozumieť, o čom skauting je a aké boli moje úmysly.” – B.P. 

Prihlasovanie a poplatok

Prihlášku vyplň v tomto odkaze, k formuláru je potrebné nahrať svoju profilovú fotografiu, motivačný list a dve inštruktorské odporúčania

Účastnícky poplatok 150€ je v prípade prijatia na GILŠ 2023 potrebné uhradiť do 20. februára 2023. Výška účastníckeho poplatku by nemala byť prekážkou pre prihlásenie sa na GILŠ, v prípade potreby napíš na gils@skauting.sk.

Podmienky účasti na GILŠ

Pre úspešné zaradenie do výberového procesu je potrebné spĺňať niekoľko podmienok určených Organizačným poriadkom SLSK. Výnimku z týchto podmienok môže vydať predseda RpV po dohode s vodkyňou vzdelávacieho tímu GILŠ. O konečnom prijatí kandidátov a kandidátok rozhoduje vzdelávací tím GILŠ (v prípade neprijatia tím nie je povinný uviesť dôvod neprijatia). 

 • vek 20+
 • udelená hodnosť vodca
 • skúsenosť s prednášaním na vzdelávacích stupňoch alebo kurzoch, resp. skúsenosť s výkonom funkcie alebo činovníckej pozície na oblastnej, národnej či medzinárodnej úrovni
 • aspoň dve odporúčania inštruktorov/inštruktoriek SLSK (ktorí pôsobia v jednej z nasledujúcich funkcií: člen/ka Náčelníctva SLSK, člen/ka oblastnej rady vodca vzdelávacieho tímu, člen/ka vzdelávacieho tímu, koordinátor/ka kruhu na národnej úrovni, zahraniční komisári/ky, vodca/vodkyňa zboru); odporúčanie obsahuje informáciu, prečo by absolvovanie GILŠ bolo prospešné pre daného kandidáta/kandidátku a pre aktuálnu situáciu v oblasti alebo na národnej úrovni (pomôcka pre písanie odporúčania TU)

Maximálny počet účastníkov a účastníčok je 20. Pri prihlasovaní zodpovedne zváž svoje odhodlanie stať sa inštruktorom/inštruktorkou. V prípade prijatia do ročníka a následného odstúpenia počas GILŠ ostane Tvoje miesto prázdne.

Termíny jednotlivých častí

 • 2.3. 2023 online úvod
 • 18. – 21.5.2023 jarná časť
 • 24.8.-2.9.2023 letná časť
 • 10.-12.11.2023 skúšky

Prečo GILŠ?

GILŠ je stabilný a podnetný priestor pre stretnutie a rast budúcich inštruktorov a inštruktoriek, prepájanie ich pohľadov a vzájomné inšpirácie aj medzi rôznymi generáciami inštruktorov a inštruktoriek.

Hľadáme osobnosti, ktorým poskytneme priestor pre rast, rozvoj talentov a zručností:

 • rozvoj osobnosti: GILŠ pripravuje vyzreté, silné a angažované osobnosti, ktoré dokážu smerovať skauting a svoj osobný a profesionálny život v zhode s poslaním a princípmi skautského hnutia;
 • rozvoj líderských zručností: na GILŠ budeš mať príležitosť naučiť sa správne viesť vzdelávacie tímy, oblastné rady, rôzne kruhy a iné projekty so zapojením tímu;
 • rozvoj strategických zručností: inštruktori a inštruktorky SLSK sú stratégovia, ktorí budú rozvíjať skautské hnutie a strategicky smerovať SLSK vždy o krok vpred;
 • rozvoj lektorských zručností: GILŠ pripravuje skúsených lektorov a lektorky pre vzdelávacie tímy a vzdelávacie podujatia (v tejto oblasti poskytujeme najmä tréning prípravy a realizácie podujatia, tvorby prezentácie a prednesu);
 • rozvoj správnych zručností: zámerom GILŠ je pripraviť správcov a správkyne, ktorí zodpovedne nazerajú na skautské hnutie ako celok, spolupodieľajú sa na jeho spravovaní a vnímajú svoju rolu a úlohu v hnutí.

PRIHLÁŠKA NA GILŠ 2023

Potrebuješ poradiť?

Svoje otázky môžeš smerovať na gils@skauting.sk – v prípade potreby sa na nás neváhaj obrátiť. 

Náčelník Slovenského skautingu. Predseda Programovej rady Slovenského skautingu v rokoch 2014 - 2020.
ZDIEĽAŤ