Staň sa súčasťou Revíznej rady

  Pozvánka
813
Ilustračná fotografia. Malý snem 2018, Banská Štiavnica. Foto: Marián Suvák

Slovenský skauting má aj svoje kontrolné orgány. Sú presne dva – Zmierovacia rada a Revízna rada. Do jednej aj druhej rady sú volení členovia na Skautskom sneme. Ak však na Skautskom sneme delegáti nikoho nezvolia, môže sa voľba uskutočniť aj na Malom sneme. K takejto situácii došlo aj teraz na jeseň a Revízna rada má jedno neobsadené miesto.

Náčelníctvo preto vyhlásilo voľbu člena Revíznej rady. Podmienka je, že navrhnutý kandidát musí byť plnoletý a bezúhonný. Návrhy môže podávať akýkoľvek dospelý člen Slovenského skautingu a je potrebné ich poslať riaditeľovi Ústredia Slovenského skautingu na mail juraj.lizak@skauting.sk. Termín na podávanie návrhov je sobota 13.3. 2021 do 7:30. Delegáti Malého snemu, ktorý sa uskutočňuje online  počas tohto víkendu, budú následne voliť ďalšieho člena Revíznej rady.

Čo vlastne tá Revízna rada je?

Revízna rada je nezávislý a nestranný orgán, ktorý kontroluje hospodárenie celej organizácie Slovenský skauting, resp. jej organizačných jednotiek. Kontroluje a vyhodnocuje splnenie úloh a cieľov vytýčených republikovými orgánmi Slovenského skautingu (ďalej ako SLSK). Nižšie je vyňatá časť o úlohách a kompetenciách Revíznej rady z 3. kapitoly Organizačného poriadku Náčelníctvo, rady, komisie.

 1. Revízna rada má nasledujúce úlohy:
  1. kontroluje hospodárenie celej organizácie SLSK, resp. ktorejkoľvek jej organizačnej jednotky;
  2. priebežne kontroluje a hodnotí, či uznesenia snemov sú plnené a podáva o tom správu N-SLSK;
  3. na každom Sneme podáva správu o svojej činnosti za posledné obdobie a stav kontrola splnenia stanovených úloh;
  4. v období medzi Snemami podáva správu N-SLSK. V prípade zistenia závažných skutočností ich ihneď oznámi písomne N-SLSK spolu s návrhom nápravných opatrení;
  5. možno jej uložiť vykonať mimoriadne kontroly alebo hodnotenia v zmysle uznesenia Snemu alebo Malého snemu;
  6. na základe uznesenia N-SLSK ju možno požiadať o vykonanie mimoriadnej kontroly hospodárenia ktorejkoľvek organizačnej jednotky SLSK;
  7. zbiera podnety od oblastnej rady a zboru na kontrolu organizačnej jednotky, ktorá je organizačne začlenená do príslušnej oblasti, resp. zboru.
 2. Na zabezpečenie úloh Revíznej rady, má táto rada nasledujúce kompetencie:
  1. má k dispozícii a prístup k všetkým dôležitým informáciám organizácie;
  2. má právo nazerať do všetkých dokumentov organizácie;
  3. má právo interpelovať všetkých činovníkov alebo členov jednotlivých orgánov organizácie, členov projektových skupín a jej členovia majú právo zúčastňovať sa ich sedení a porád podľa svojho uváženia;
  4. všetci členovia SLSK sú pri plnení úloh Revíznej rady povinní poskytovať im súčinnosť;
  5. ak z predloženej písomnej žiadosti alebo podnetu na vykonanie kontroly jednoznačne nevyplýva skutočnosť, že došlo k pochybeniu v hospodárení organizačnej zložky SLSK alebo k pochybeniu pri plnení stanovených úloh, môže Revízna rada vykonanie kontroly odmietnuť;
Náčelník Slovenského skautingu. Predseda Programovej rady Slovenského skautingu v rokoch 2014 - 2020.
ZDIEĽAŤ