Dospelí v Slovenskom skautingu – postoj a návrh Náčelníctva

  Blog, Skauting
8634
Nové náčelníctvo (zľava): Mafián, Gekon, Vrták, Bill, Lucka, Méďo, Veľký Medveď

Aktuálny stav a postavenie dospelých v Slovenskom skautingu

Prečo otvárame túto tému? Ťažiskom činnosti SLSK je síce výchova detí a mládeže, ale to by nebolo možné bez dospelých členov a ich skúseností. Ako Náčelníctvo Slovenského skautingu (ďalej N-SLSK) si uvedomujeme potrebu starostlivosti o všetkých dospelých v skautingu – všetci dospelí skauti a skautky v SLSK potrebujú mať kvalitnú a komplexnú podporu z národnej úrovne. Pod pojmom všetci sú myslení tí, ktorí vykonávajú svoju činnosť v oddieloch dospelých, dospelí činovníci a vodcovia v oddieloch iných vekových kategórií, činovníci na národnej a regionálnej úrovni. Aktuálny stav však takúto podporu nie je možný poskytnúť a preto chceme ako N-SLSK vytvoriť nový a stabilný systém podpory dospelých. 

Kto sa vlastne skrýva pod označením „dospelý“ v skautingu?
Do úvahy prichádzajú tri skupiny:

1) Dospelí (v skautingu) ako veková kategória (t. j. členovia SLSK vo veku 25 a viac rokov) – zaradení v oddieloch dospelých – cca 350 členov,

2) Dospelí (v skautingu) ako veková kategória (t. j. členovia SLSK vo veku 25 a viac rokov) – nezaradení v oddieloch dospelých – cca 1000 členov,

3) Dospelí (v skautingu) podľa zákonov SR, čiže 18 a viac rokov.

Bližšie sa pozrime na význam číslo 1 – ide o dospelých členov SLSK, na ktorých sa aktuálne zameriava činnosť KDSaS. Aké je súčasné postavenie KDSaS? 

Slovenský skauting má stálu radu KDSaS pri Náčelníctve SLSK. Jej predseda má podľa Stanov právo zúčastňovať sa Skautského snemu a Malého snemu ako delegát.

Činnosť rady sa hlavne zameriava na podporu činnosti dospelých skautov a skautiek v oddieloch dospelých (Trojstretnutia, kurz Piknik, Národné jamboree dospelých skautov…), čiže nie na ďalších dospelých, ktorí sú „ukrytí“ v 2. a 3. význame. To sú napríklad ďalší činovníci, ktorí sú z rôznych dôvodov registrovaní v iných ako v oddieloch dospelých (vodcovia oddielov iných vekových kategórií, dospelí činovníci na oblastnej a národnej úrovni).

Zároveň sa duplikuje systém voľby. Vodcovia oddielov dospelých skautov a skautiek hlasujú totižto aj na Skautskom sneme za svojich zástupcov na národnej úrovni (Náčelníctvo SLSK, kontrolné orgány) a sú zastupovaní svojimi zbormi a oblasťami na regionálnej a národnej úrovni, ktorých vedenie si takisto volia. Popritom si oddiely dospelých skautov a skautiek (čiže nie všetci dospelí v organizácii) volia ešte členov rady KDSaS – opäť zastúpenie na národnej úrovni. Tak sa vytvára dvojitý systém voľby orgánov na národnú úroveň a dvojité zastupovanie dospelých. Vznikajú problémy kompetencií, kto sa má starať o dospelých a o akú časť dospelých vlastne ide (konkrétne napríklad program, metodické príručky, etický kódex dobrovoľníka či strategické smerovanie dospelých). Táto duplicita sa dá vyjadriť i graficky (ospravedlňujeme sa za kvalitu obrázku):

Plánovaný stav zastúpenia dospelých a starostlivosť o nich

N-SLSK predloží Skautskému snemu návrh na rozdelenie aktuálnej Rady pre rozvoj a komunikáciu na Radu pre rozvoj a Radu pre komunikáciu. Tento návrh chceme okrem iného podložiť skutočnosťou, že ide o kľúčové oblasti, ktoré sú potrebné pre rozvíjanie a napredovanie Slovenského skautingu. Obe zložky majú samy o sebe rozsiahle agendy. Ich rovnomerné napĺňanie nie je v silách jednej rady.

Kompletná starostlivosť o dospelých prejde začiatkom roka 2020 pod Radu pre rozvoj a komunikáciu a následne, po Skautskom sneme v októbri 2020, by prešla pod novovzniknutú Radu pre rozvoj. Koordinátor Kruhu dospelých bude navrhnutý predsedom Rady pre rozvoj a komunikáciu (od jesene 2020 predsedom Rady pre rozvoj) a menovaný N-SLSK (rovnako ako je to pri zahraničných komisároch či vodcov tímov VLŠ) a kruh bude mať nasledovnú agendu:

 • Starostlivosť o dospelých
  • Ako získať dospelého nováčika
  • Možnosti a starostlivosť o aktívnych činovníkov – zisťovanie spokojnosti, patričné ocenenia, možnosti vzdelávania a motivácie
  • Etický kódex dobrovoľníka – jeho príprava, úprava a propagácia
  • Odchod z pozície – nové možnosti, postupné odovzdanie agendy
 • Podpora činnosti oddielov dospelých a rodinného skautingu (akcie, program, metodické smerovanie – v spolupráci s Programovou radou)
 • Aktívna kampaň na získavanie dospelých – v spolupráci s Radou pre komunikáciu
 • Spolupráca s ISGF a zahraničné možnosti – komisár pre ISGF ako člen Zahraničnej rady by bol ex offo = automaticky členom aj Kruhu dospelých

Týmto spôsobom budú všetci dospelí skauti a skautky zastrešení pozíciou v N-SLSK. Nová forma zastrešenia tak vytvorí kvalitnú podporu v spolupráci s ostatnými radami a Ústredím SLSK. Chceme sa tak zároveň vyhnúť i tomu, aby boli pod pojmom dospelí chápaní len členovia oddielov dospelých.

(Pozn.: Grafické znázornenie uvádza Radu pre rozvoj a komunikáciu ako celok. Jej prípadne rozdelenie na dve rady nemení zámer vytvoriť Kruh dospelých.)

Pozitívne stránky plánovaného stavu

 • Kvalitná a komplexná podpora činnosti všetkých dospelých.
 • Zlepší sa vzájomná informovanosť o činnosti a aktivitách – na všetkých úrovniach SLSK.
 • Jasné zastupovanie dospelých – ich záujmy bude reprezentované aj priamo v N-SLSK.
 • Spolupráca viacerých rád vo väčších projektoch – program, vzdelávanie, zahraničie, komunikácia.
 • Zjednotenie financovania aktivít dospelých. 

Veríme, že tento návrh je prvým krokom k zlepšeniu starostlivosti o dospelých v Slovenskom skautingu. Poslanie skautského hnutia by nebolo možné bez nich napĺňať – či už je to oddielová vodkyňa včielok, vodca oddielu dospelých skautov a skautiek alebo dospelý člen programového kruhu alebo zboru.

Náčelníctvo SLSK