Otvorená odpoveď riaditeľa Ústredia SLSK na otvorený list k zvýšeniu registračného príspevku

  Blog
3755
Foto: Aaron Burden

Otvorená a transparentná komunikácia do vnútra je základom dobre fungujúcej organizácie. Vnímam pozitívne, keď sa členská základňa pýta vedenia na rozhodnutia a dôvody, ktoré ho k tomu viedli. 

Tento článok je v prvom rade reakcia na otvorený list, ktorý je uvedený nižšie. Je mojou povinnosťou, aby som naň reagoval rovnako otvorene, ako mi bol zaslaný s tým, že využijem komunikačné kanály našej organizácie. List, ktorý som dostal od brata Fantagíra bol smerovaný na tému zvýšenia registračného príspevku do organizácie z 12 na 15 €. V otvorenom liste sa okrem navýšenia spomína viacero iných tém a aj keď sa priamo netýkajú zvýšenia členského príspevku, tak mám pocit, že by mali byť širšej verejnosti vysvetlené.

Otvorený list publikovaný ako príspevok na Facebook stránke
Slovenský skauting 20. augusta 2019 Jurajom Húdikom.

Diskusia pred navýšením členského príspevku

O navýšení členského príspevku bolo rozhodnuté po diskusii so zástupcami oblastí na Malom sneme tohto roku. Spoločne s oblastnými vodcami a ďalšími činovníkmi sme sa rozprávali o primeranej výške členského príspevku pre jednotlivca. Všetci sa zhodli, že 15 € je primeraná cena pre všetky regióny Slovenska. Na malý snem je vždy pozvaný aj zástupca Nitrianskej skautskej oblasti a môžete cez neho tlmočiť vaše požiadavky, či prípadný nesúhlas so zmenami. Rozhodnutie o navýšení určite nebolo spravené bez diskusie.

Kvalita programu a cena členského

Samozrejme, že kvalita programu najviac závisí od prevedenia konkrétnym radcom, či vodcom. Pre dobré fungovanie lokálnej úrovne potrebujeme aktualizované príručky napredovania, pestrú paletu odboriek a ďalšie podporné materiály. Ústredie robí všetko preto, aby pokrylo grantmi a dotáciou  náklady na ich vydávanie. Rozvoj v programe a vzdelávaní si snáď všimli všetci. Máme nanovo vydané príručky pre vĺčatá, takmer celý skautský chodník a onedlho vyjde aj rangerský horizont. Pre vedúcich všetkých vekových kategórií pravidelne realizujeme jarné školenia Vĺča+, Skaut+ a Ranger+. Verím, že jednotlivé prvky programu využívate aj vy a pozývam, ťa na kurzy organizované programovou radou.

Dobrovoľníctvo a jeho kompenzácia

V otvorenom liste polemizuješ, či je správne, aby aj dobrovoľníci venujúci sa deťom platili rovnaké registračné, ako deti ktorým sa venujú. Samozrejme, že to môže byť téma na ďalší malý snem. Personálne otázky a kompenzácie si riešia všetky zbory po svojom. V niektorých zboroch platí registračný príspevok za vodcov a radcov zbor, v niektorých im prispieva zbor a časť si hradia sami, v niektorých platia len registračný príspevok, v niektorých zboroch majú dokonca vodcovia a radcovia drobné benefity. Skúste si spoločne sadnúť so zborovou radou a podiskutovať, aké máte možnosti. Pokiaľ máte sociálne znevýhodnených vedúcich, tak im určite ponúknite možnosť sociálneho registračného príspevku vo výške 1 €.

Skautský obchod ako služba

V období keď sme sa rozhodli založiť vlastný distribučný kanál rovnošatových prvkov, tak jednou z mojich prvých otázok na Náčelníctvo bola, že či ho mám viesť spôsobom, aby bol jedným zo zdrojov financovania alebo ako službu členskej základni. Odpoveď bola, že nový skautský distribučný kanál má byť vedený, ako služba. Scoutshop má pokryť svoje náklady, ale nie zarábať na našich členoch. Takže predajom skautského tovaru určite nezarobíme toľko, aby sme pokryli narastajúce požiadavky na financovanie organizácie.

Podpora skautského zberateľstva

Jedným z hlavných motívov tvojho listu a tvojej dlhodobej kritiky voči mne je odmietnutie samostatného odpredaja opaskových praciek. V emailovej komunikácii som ťa vyrozumel, že aktuálne neplánujeme zaradiť do predaja samostatné opaskové pracky. Opasky sme dali vyrobiť na nosenie ku skautskej rovnošate, lebo sme vnímali že chýbajú. Sú súčasťou rovnošaty a investovali sme do tohto projektu nemalé finančné a ľudské zdroje. Boli by sme veľmi neradi ak by sa s našimi prackami kupčilo v skautsko-zberateľskom svete miesto toho, aby slúžili k pôvodnému účelu.

Moja ponuka stále platí, že rád poskytnem pracky skautskému múzeu v Ružomberku na výmenu a so zámerom obohatiť našu zbierku. Tak isto, že na požiadanie zašleme do iných skautských inštitúcií vzorku, ale iba ak to bude relevantná požiadavka. Nemienime podporovať súkromných zberateľov, ktorí sa nám nakoniec svoje zbierky ponúknu za niekoľko desiatok tisíc eur, tak ako sa stalo v minulosti.

Solidarita a diverzifikácia financovania organizácie

Nárastom registračného príspevku určite menší zbor nefinancuje aktivity väčšieho zboru. Práve naopak väčší zbor prispeje viac do spoločného rozpočtu a úžitok z toho majú aj tie menšie. Zdroj, ktorý sa prerozdeľuje na základe regrantingu je štátna dotácia MŠVVŠ SR a nie registrácia.

Financovanie aktivít mimovládnym organizácií súkromnými firmami je na Slovensku len v začiatkoch a aj my na Ústredí sa snažíme vymyslieť, ako presvedčiť súkromné spoločnosti, aby zo svojho zisku financovali naše aktivity. Verím, že v najbližších rokoch uzrie svetlo svetla nejaký rozumný nápad prepájajúci záujmy súkromného sektora a potreby Slovenského skautingu. Aktuálne sa zameriavame viac na vytvorenie mechanizmu individuálneho darcovstva. Našim bývalým členom, ktorým zručnosti získané v skautingu pomohli k lepšej práci a šťastnejšiemu životu nie je nutné vysvetľovať, prečo je dobré, aby podporovali našu organizáciu.

Na záver otvorenej odpovede vítam tvoj záujem komunikovať svoje názory a požiadavky na riaditeľa ústredia verejne. Vnímam, že je lepšie sa ozvať, ako ostať zatrpknutý. Verím, že som ti dostatočne vysvetlil pohnútky, ktoré nás viedli v zvýšeniu registračného príspevku. V prípade záujmu sa môžeš spýtať svojho oblastného vodcu, aby ťa vzal na Malý snem 2020 a videl si, ako sa odsúhlasuje rozpočet organizácie, či diskutuje o prípadných zmenách.

S pozdravom

Juraj Lizák
riaditeľ Ústredia Slovenského skautingu