Súhlas s etickým kódexom v Tee-Pee

  Bezpečný skauting
584
Foto: unsplash.com

Etický kódex v Slovenskom skautingu nie je len dokumentom na papieri, ale záväzným sľubom všetkých dospelých členov. Jeho podpis nie je len formalitou, ale prejavom osobného záväzku k bezpečnému a rešpektujúcemu prostrediu pre deti a všetkých zúčastnených. Je to krok smerom k budovaniu zodpovednej skautskej komunity, kde je bezpečnosť, rešpekt a otvorenosť na prvom mieste.

Nejde o žiadnu novinku

Etický kódex dospelých členov Slovenského Skautingu je už od roku 2021 súčasťou 22. kapitoly organizačného poriadku o ochrane detí. Od nadobudnutia účinnosti je tak etický kódex záväzný pre všetkých dospelých členov a členky Slovenského skautingu. Implementácia súhlasu s etickým kódexom do Tee-Pee je krok k zvýšeniu povedomia o tomto dokumente. Súbežne s týmto postupom, sa bodom etického kódexu venujeme v rámci vzdelávacích kurzov a dostávame ich z papiera do praxe.

Prečo je dobré, že máme etický kódex?

Etický kódex je základným vodítkom, podľa ktorého môžeme posudzovať a identifikovať nevhodné správanie. Kódex výslovne zdôrazňuje záväzok k ochrane detí. Jeho podpis znamená, že každý dospelý člen je povinný rešpektovať hranice a individuálne potreby každého dieťaťa. Zaväzuje sa k aktívnemu dohľadu a zabezpečeniu bezpečného prostredia na všetkých podujatiach organizovaných Slovenským skautingom. Dôležité je tiež vziať do úvahy názory detí a zapojiť ich do rozhodovacích procesov podľa ich veku a vývojových špecifík.

Nabáda k budovaní vzájomného rešpektu medzi členmi. Vedie k otvorenosti a vzájomnej podpore v kolektíve, kde je uznaný prínos každého jednotlivca. Tímova práca je tu zdôraznená ako základ skautingu.
Zavádzanie etického kódexu je dôležité aj pre uznávanie chýb a ich otvorené zdieľanie. Kódex podporuje kultúru, kde sa každý člen organizácie môže otvorene zveriť so svojimi pochybeniami. Táto otvorenosť umožňuje učenie sa z chýb a prispieva k napredovaniu celej organizácie.

Podpis ako uvedomenie si zodpovednosti

Podpisom etického kódexu dospelí členovia a členky potvrdzujú vedomosť svojej zodpovednosti za svoje konanie v súlade so skautským sľubom, zákonom a stanovami organizácie.

Ako to bude fungovať v Tee-Pee

Pri prihlásení do Tee-Pee vás systém, pokiaľ ste dosiahli 18 rokov, vyzve, aby ste sa oboznámili s etickým kódexom a potvrdili svoj záväzok ho dodržiavať. Podobne ako pri udeľovaní súhlasu s GDPR, bude potrebné pre umožnenie prihlásenia do systému tento súhlas udeliť.

V Tee-Pee dôjde k spusteniu od 1. 12. 2023.

Projektová manažérka skautských projektov
ZDIEĽAŤ